Huyện Xuân Lộc: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

​       Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội quyết định tổ chức vào ngày 23/5/2021 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung và huyện Xuân Lộc nói riêng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Xác định mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này; đồng thời tham gia thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội lớn của dân tộc.Thực hiện Kế hoạch số 391- KH/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 03/11/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 794-CV/HU ngày 04/12/2020 vềtuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/TG, ngày 01/02/2021, Tiểu ban tuyên truyền, vận động ban hành kế hoạch số 01/KH-TBTT VĐ ngày 21/02/2021 vềtuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và đã triển khai, tuyên truyền đến các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đến nay, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, đạt kết quả tích cực theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử huyện.

 hinhttbaucusdfd (1).jpg
 

Các chi, đảng bộ cơ sở đã hướng dẫn và tổ chức quán triệt, tuyên truyềnnghiêm túcvề tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên thông qua nhiều hình thức như: đồng chí Bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan trực tiếp triển khai trong kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sao gửi tài liệu đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả, có 39/39 tổ chức cơ sở đảng đã triển khai cho5.320/5.370 đảng viên (đã trừ 457 đồng chí miễn sinh hoạt,) đạt tỷ lệ 99,1%; 2084/2158 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt tỷ lệ 96,6%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội. Kết quả có 83.320/99.941 đạt 83,37% đoàn viên, hội viên được quán triệt, tuyên truyền.

Huyện đã xây dựng các pano tuyên truyền trực quan tại các điểm trung tâm như: Đã treo 130 lá cờ Đảng, cờ nước, cờ nội dung trên các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, thị trấn Gia Ray. Thưc hiện 01 tấm pano kích thước 32 m2. Thay đổi nội dung 02 thảm cỏ ( Cầu Phước Hưng, Khu Công nghiệp); Treo 3 băng rôn tuyên truyền tại hoa viên 9/4, trụ sở UBND huyện, Nhà Văn hóa, Khu di tích Núi Chứa Chan, Trung Tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; thay đổi nội dung 02 thảm cỏ ( Cầu Phước Hưng, Khu Công nghiệp). Thực hiện 02 tấm pano một mặt kích thước 64 m2 ( THPT Xuân Lộc, Núi Le); 27 tấm pano 2 mặt kích thước 72 cm x 2.4 m2 tại ngã ba Núi le, ngã ba Bưu điện, Tượng đài Liệt sĩ huyện. Thực hiện mới 03 mô hình tiểu cảnh tại khuôn viên tượng đài liệt sỹ và thay đổi nội dung mô hình tiểu cảnh tại ngã ba Bưu Điện. Thay đổi nội dung cổng chào Nhà Văn hóa. Biên tập 49 tin bài và mở chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn với thời lượng phát sóng tại truyền thanh huyện là 735 phút; hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm với tổng thời lượng là 11.025 phút. Đã tổ chức 15 hội nghị tại các xã, thị trấn về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các thành viên Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ bầu cử và cán bộ, công chức; nhân dân các xã, thị trấn. Kết quả, có 1.645 người tham gia.

hinhttbaucusdfd (2).jpg 
 
 

                                      

Tại các xã, thị trấn: Thực hiện chỉnh trang các cổng chào, hoa viên của xã, trụ sở UBND, Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng; cổng chào, Nhà Văn hóa ấp, khu phố; thực hiện treo 780 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 628 tấm băng rôn và 902,88 m2 pano: trên các trục đường Quốc lộ 1, Tỉnh lộ và các trụ sở tại các xã, thị trấn. Cơ bản các tuyến đường trong khu dân cư, quốc lộ, tỉnh lộ thực hiến tốt.

Hoàn thành biên tập tờ rơi tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện in 22.000 tờ rơi tuyên truyền. Đã tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trang tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, fanpage, facebook…

Trong thời gian đến ngày bầu cử, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyềnHiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.Tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ truyền thanh huyện, xã, thị trấn; Tuyên truyền bằng xe lưu động trên địa bàn 15 xã, Thị trấn; vận động các tầng lớp Nhân dân quan tâm, tìm hiểu về cuộc bầu cử; vận động cử tri là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình đi bầu cử đông đủ, đúng giờ, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài để bầu đúng và đủ số lượng đại biểu tại từng đơn vị bầu cử; tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành bầu cử, đồng thời tập hợp, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức bầu cử, để ngày 23/5/2021 thật sự là ngày hội toàn dân

 

                                                Tần-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​