Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, huyện đã ban hành Công văn số 1350/UBND-VX ngày 23/02/2021 để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên về vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; để từ đó, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác dân vận theo “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.’ đã được Bộ Chính trị khóa X ban hành. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức và quần chúng nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Thông tri số 37-TTr/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Thông tri số 04-TT/TU ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 77-KL/TU ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026; Thông tri số 37-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 về ban hành quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn huyện và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác dân vận.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, công khai cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan chuyên môn cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày vì dân ” hàng năm; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai gắn với thực hiện các mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018 - 2025.

- Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân và giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, môi trường, xây dựng, thuế, bồi thường hỗ trợ tái định cư, an ninh trật tự,... Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền và góp ý thực hiện dự án, kế hoạch có liên quan đến đời sống của nhân dân, nhất là ở địa bàn dân cư. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính; chú trọng nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, phát huy mạnh mẽ dân chủ trực tiếp và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “Làm dân tin” và phương châm “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; kiêm điểm, phê bình, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng quy chế công tác dân vận và các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

                                                    Kiều Hợi - Văn phòng HĐND và UBND huyện​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​