HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV)

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

-----

 

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 20-KH/HU ngày 03/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích           

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn huyện đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Xuân Lộc lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử huyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, tỉnh, huyện, cơ quan, đơn vị, địa phương và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là, đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là, từ dịch bệnh COVID-19 của năm 2020.

2- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (khóa XV), Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”), Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP- ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026) và Hội đồng nhân dân các cấp…; Kế hoạch số 20-KH/HU ngày 03/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, nhấn mạnh kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

3- Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”, trong đó, tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri … Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần đây.

5- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, tỉnh Đồng Nai và huyện Xuân Lộc, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là, ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

6- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là, bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn huyện.

7- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

III- CÁC MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Xuân Lộc được tiến hành từ tháng 02 năm 2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1: Từ tháng 02/2021, cao điểm tháng 4/2021

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử của địa phương và trên cả nước.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi hướng dẫn chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Xuân Lộc; phối hợp với UBND huyện chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện thực hiện công tác tuyên truyền; có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo các nội dung theo chương trình phối hợp; chỉ đạo hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở phát thanh các bản tin giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiểu sử đại biểu tham gia bầu cử ở địa phương. Chú trọng các hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, các hình thức tuyên truyền trực quan, cổ động, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao.

2- Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là, trên các panô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phát thanh các bản tin giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; tuyên huấn các chi, đảng bộ cơ sở tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền đúng định hướng; lồng nghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi các hoạt động tuyên truyền; chỉ đạo cán bộ, đảng viên và vận động Nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực trên mạng VCNet.vn và các trang mạng xã hội khác. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; từ đó, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

4- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể trực thuộc tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện.

5- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quá trình chuẩn bị, trước, trong và sau bầu cử.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

2. Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội (khóa XV) và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

9. Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc ra sức thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​