Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

 

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định gồm 04 Chương, 17 Điều, trong đó nội dung chủ yếu như sau:

Trước hết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND​ quy định việc quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước, bao gồm: Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp; Các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; Các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ) tại các cơ quan, đơn vị nêu trên.


Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND​ đã quy định cụ thể việc gửi, nhận văn bản yêu cầu chứng thực giữa cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp và Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử có ký số theo quy định của pháp luật. Gửi, nhận văn bản điện tử yêu cầu chứng thực giữa cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp và Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin được thực hiện trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia (Điều 6).

Bên cạnh đó, Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND​ cũng bổ sung, mở rộng phương thức gửi, nhận thiết bị lưu khóa bí mật giữa thuê bao, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin được thực hiện bằng phương thức trực tiếp, thông qua tổ chức cơ yếu hoặc thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật (Điều 7).

Về thực hiện đăng ký các dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND​​ đã hướng dẫn chi tiết các mẫu biểu để thực hiện đăng ký các dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Các mẫu biểu liên quan đến hoạt động đăng ký cấp mới, gia hạn, thay đổi nội dung thông tin, thu hồi chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật… cũng được quy định rõ tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tổ chức thực hiện (Điều 8 đến Điều 11).

Đồng thời, Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ (Điều 13 đến Điều 15).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và thay thế Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đính kèm: 562020qdubndt-kem-10811cv.pdf


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​