HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), mừng Xuân Tân Sửu 2021

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(03/02/1930 - 03/02/2021), mừng Xuân Tân Sửu 2021

-----

 

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 23/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống 91 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; tiếp tục củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đi với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 15/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ huyện Xuân Lộc”, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

3. Gắn việc tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu với tuyên truyền kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (01/7/1991-01/7/2021); tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân huyện nhà phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2021 mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

4. Công tác tuyên truyền phải được chỉ đạo và phối hợp thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, nòng cốt là các cơ quan thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở; ban tuyên giáo, cán bộ tuyên huấn các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

5. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 phải được tổ chức phong phú, sôi nổi tạo không khí phấn khởi, vui tươi với tinh thần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

II- NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

 1. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ nhng thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 91 năm qua, khng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nhng bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đi mi và hội nhập quốc tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện tốt việc tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, phong phú tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021.

3. Tiếp tục đấu tranh, phê phán biểu hiện tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết năm 2020; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.

5. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt giao lưu giữa các thế hệ đảng viên với thanh niên, học sinh. Quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân và chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ dân còn gặp khó khăn để mọi người dân đều có điều kiện vật chất, tinh thần vui Xuân, đón Tết.

6. Gắn kết chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu với đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện căn cứ nội dung hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 gắn với các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu bằng các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền trực quan qua panô, băng rôn, khẩu hiệu, treo Cờ Tổ quốc (chú ý thay thế cờ Tổ quốc cũ, bạc màu, các pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động có nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ). Đẩy mạnh công tác chỉnh trang, trang trí, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường tại các khu trung tâm, dọc các tuyến đường giao thông, trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu dân cư tập trung đông người, tạo diện mạo khang trang sạch, đẹp. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy .

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan (panô, băng rôn, khẩu hiệu…), thông tin lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở, trên Cổng Thông tin điện tử của huyện gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Phản ánh kịp thời các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, các hộ dân còn khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2021 của lãnh đạo huyện và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

IV- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2021)

2. MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN THẮNG LỢI, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

3. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

4. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

5. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

6. SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI

7. CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN TÂN SỬU 2021

8. VUI XUÂN TÂN SỬU, AN TOÀN, TIẾT KIỆM

9. TẤT CẢ VÌ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH

10. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM

11. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​