Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

 

​       Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, là ngày hội của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, trực tiếp bầu ra những người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức và đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư có 04 chương, 17 điều hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử đối với các địa phương hải đảo, không có đơn vị hành chính cấp xã; đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có một khu vực bỏ phiếu; đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng do Ban Chỉ huy đơn vị quyết định.

Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử. Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai, tổ chức ngày bầu cử, các công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định.

Thông tư quy định cụ thể nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử bao gồm cách thức bố trí địa điểm bỏ phiếu, việc chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử; những công việc thực hiện trước ngày bầu cử, trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; việc kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu. Đặc biệt Thông tư cũng hướng dẫn việc xử lý các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử:

- Trường hợp dịch Covid-19 bùng phát: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trên tinh thần là địa phương chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

- Trong trường hợp các tình huống phát sinh trên đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết nhưng không thể xử lý được, do vượt quá thẩm quyền thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại các khu vực này.

Thông tư quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện như sau: Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn được giao và theo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia, hướng dẫn, tổ chức triển khai và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các địa phương. Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ hoặc Phòng Tổ chức - Nội vụ là cơ quan thường trực và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham mưu giúp việc cho Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện trong việc thực hiện công tác bầu cử ở địa phương. Các tổ chức phụ trách bầu cử căn cứ các quy định Thông tư này để phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với từng thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đối với tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và 26 thành viên là đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành tỉnh./.

Nguyễn Hữu Minh​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​