Quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 25/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4923/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  hínhcuasfs.jpg

(Hình ảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Xuân Lộc)

 

Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với hộ kinh doanh; hợp tác xã (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân) khi được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng nộp lệ phí:

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.

3. Tổ chức thu lệ phí:

a) Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh.

4. Mức thu lệ phí:

Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh là 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quy tín dụng nhân dân), giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

5. Quản lý lệ phí: Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thay thế Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Đính kèm file Quyết định số 4923/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai).

Phan Trung Hiếu (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​