Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh

 

​            Ngày 04/12/2020 tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX  đã thông qua Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, mức chi thù lao quy định như sau:

- Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là 165.000 đồng (1 ngày)/định mức tin, bài theo ngày.

 baochieftew.jpg
Hình ảnh từ nguồn Internet

- Mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 500.000 đồng/ vấn đề/ văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đê

Các nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xe, để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


Phan Thị Hoàng Công - Phòng Tư pháp huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​