Cấu hình bổ sung các dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện văn bản số 1538/UBND-HCC ngày 16/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng; trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành. UBND huyện thông báo các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được cấu hình bổ sung các dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.


Đính kèm: 15381ubndhcc-kem-10551cv dich vu cong.pdf
Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​