Đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

 

Ngày 16/12/2020, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin  - Ban Cơ yếu  Chính phủ có văn bản số 458/CTSBMTT-QTHT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Nhằm tăng cường  việc  đảm bảo an toàn thông tin  cho các hoạt  động ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên  dùng Chính phủ,  Sở  Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên  thực hiện đánh giá, rà quét mã độc các máy tính của cơ

quan, đơn vị. Triển khai cài đặt phần mềm quét virus có bản quyền, công cụ để kiểm tra, rà quét mã độc có thể tải tại địa chỉ: http://av.bcy.gov.vn.

2. Khuyến cáo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và các  đơn vị liên quan

cảnh báo, nâng cao nhận thức về an toàn an ninh mạng nói chung, cảnh giác với nguy cơ tấn công mạng có chủ đích nói riêng.

3. Thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại địa chỉ: https://ca.gov.vn/.


Huyền VH

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​