Tình hình đăng ký kinh doanh Tháng 9 năm 2020

         Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 9 năm 2020 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trả kết quả cho 75 trường hợp đăng ký kinh doanh, trong đó có 60 trường hợp đăng ký mới, 15 trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 0 trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lũy kế năm 2020: 662 giấy, trong đó cấp mới 505, cấp đổi 137, cấp lại 20, cụ thể:

- Hộ kinh doanh: 69 giấy, trong đó cấp mới 59, cấp đổi 33, cấp lại 0. Lũy kế năm 2020: 578 giấy, trong đó cấp mới 441, cấp đổi 118, cấp lại 19.

- Hợp tác xã: 01 giấy, trong đó cấp mới 01, cấp đổi 0, cấp lại 0. Lũy kế năm 2020: 10 giấy, trong đó cấp mới 05, cấp đổi 04, cấp lại 01 giấy.

Số vốn đăng ký kinh doanh mới trong tháng 9 năm 2020: 22,226 tỷ  đồng.

Trong tháng 9 năm 2020, số hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh là 08 hộ; Lũy kế năm 2020: 53 hộ. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Việc tiếp nhận, xử lý cũng như trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình và Hợp tác xã được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết. 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết trước và đúng hạn.

Thực hiện Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND huyện về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuân Lộc, theo đó Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã trả kết quả đối với giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh qua dịch vụ bưu chính viễn thông trong tháng 9/2020 có 03 trường hợp. Lũy kế năm 2020: 34 trường hợp hộ kinh doanh đăng ký trả kết quả qua bưu điện./.

 

Phan Trung Hiếu (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​