Hành vi uống rượu, bia trong giờ làm việc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

 

​       Ngày 28/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định 117/2020/NĐ-CP). Trong đó quy định rõ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi uống rượu, bia trong giờ làm việc, cụ thể:

 

- Hành vi uống rượu, bia trong thời gian làm việc tại nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xử phạt vi phành chính với mức phạt tiền cao nhất lên tới 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

- Hành vi uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lên đến 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức; thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức; nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành; chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền quản lý, điều hành. Nếu vi phạm không thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lên đến 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​