UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính

 

​           Ngày 12/10/2020 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.


Theo đó, Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai có địa chỉ:www.caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn

Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh có chức năng cung cấp đầu đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về công tác cải cách hành chính. Cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình, kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của công tác cải cách hành chính. Cung cấp hồ sơ dữ liệu về cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và thông tin về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai. Hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, chia sẻ sáng kiến cải cách hành chính; thực hiện trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân để thúc đầy tiến trình cải cách hành chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 


Đính kèm: 3732qdubndtkem8530cv.pdf


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp
 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​