UBND huyện ban hành Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện

Ngày 30/9/2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 5118/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc.

Quyết định có hiệu lực thi hành hành từ ngày ký.


Đính kèm: 5118qdubnd309.signed1.pdf 


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp 


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​