Nền tảng trao đổi định danh điện tử Cổng Dịch vụ công quốc gia

 
         Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Vnconnect) là hợp phần quan trọng, hỗ trợ việc kết nối, xác thực danh tính điện tử của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân và đăng nhập một lần từ Cổng dịch vụ công quốc gia tới các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; đồng thời hỗ trợ đăng nhập một lần đối với các hệ thống, phân hệ của cổng Dịch vụ công quốc gia như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp…; tăng cường tính bảo mật cho các tài khoản người sử dụng.

            Ngày 01/10/2020, UBND huyện ban hành Văn bản số 7951/UBND-NC về việc khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, Chủ tịch UBDN huyện Giao các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng dịch vụ công Quốc gia qua địa chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn

 

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​