UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường

 

​           Ngày 22/9/2020 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai. Theo đó, tại cấp tỉnh ban hành mới 02 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 07 thủ tục, bãi bỏ 01 thủ tục, cấp huyện sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục, bãi bỏ 01 thủ tục, cấp xã bãi bỏ 01 thủ tục đối với lĩnh vực môi trường.


Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 và Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

.

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​