UBND huyện tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

 

Ngày 24/9/2020 UBND huyện Xuân Lộc ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND về Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Nhằm góp phần tích cực trong việc triển khai xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện, nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ. Với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10 đến hết ngày 07/10/2020.

 Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​