Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020

 

Trong 9 tháng đầu năm 2020 UBND xã Xuân Hưng đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính của UBND huyện, bên cạnh đó ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đạt được như sau:

  cchcsdd (1).jpg

Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC, trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh được 173 phút ; tuyên truyền lồng ghép được 06 cuộc với 356 lượt người tham dự. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giải quyết được 3469 hồ sơ Cấu hình trên phần mềm Egov, 4.082 hồ sơ thực hiện theo cơ chế 1 cửa trên các lĩnh vực. Công tác tiếp nhận và gửi hồ sơ qua đường bưu điện đã chuyển được 110 hồ sơ qua đường bưu điện, trong đó, 69 hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; 41 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai. Công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính UBND xã đã tổ chức niêm yết: 14 ngành, 34 lĩnh vực/119 thủ tục hành chính. Ngoài ra, UBND xã đã niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng trong cải cách cách hành chính của Sở nội vụ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND xã và lắp đặt hộp thư góp ý  tại Bộ phận một cửa xã.

  cchcsdd (2).jpg

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Xã Xuân Hưng thuộc xã loại I: Tổng số biên chế cán bộ, công chức được giao là 23 người, hiện đã bố trí 21 đ/c (trong đó 11 cán bộ chuyên trách, 10 công chức), còn thiếu 02 biên chế theo quy định, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 14 đ/c, hiện đã bố trí 16 đ/c (vượt quá quy định 02 người). Về thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC: UBND xã thường xuyên kiểm tra công vụ với mục đích tổ chức theo dõi, kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc, trang phục của cán bộ, công chức theo quy định, thái độ ứng xử khi giải quyết thủ tục hành chính, bên cạnh đó rà soát, cập nhật 119 thủ tục hành chính cũng như quy trình giải quyết và các loại tờ khai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Ngoài ra còn triển khai sáng kiến trong CCHC: "Sử dụng Zalo trong việc trao đổi thông tin, điều hành và quản lý cán bộ, công chức". Kết quả: Trong 9 tháng đã tiết kiệm được 65 ram giấy A4,  đến nay có 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các nội dung văn bản, nhất là việc tham gia hội họp, tập huấn, hội nghị và có 31/31 tài khoản Ioffice hoạt động thường xuyên, đạt 100%.

Công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật: Trong 9 tháng đã ban hành 11 Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực số tiền thu được 29.500.000đ. Ngoài ra, tổ chức họp giao ban vào thứ 6 hàng tuần để đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa và một cửa liên thông, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp, phương hướng để khắc phục nhằm góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính tại địa phương trong thời gian tới được tốt hơn.

                                                                                                Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​