Làm tốt công tác tham mưu cho đảng về công tác dân vận

 

Ông Bùi Văn Chiến, nguyên trưởng Ban dân vận huyện ủy Xuân Lộc  luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là: Tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân  báo cáo và tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Đề xuất các  chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy

 IMG_8221.JPG

Nhờ đó mà ở Xuân Lộc, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đề ra. Thành tựu nổi bật nhất đó là Xuân Lộc đã được chính phủ công nhận huyện đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nay là nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả trên đã thể hiện đậm nét về sức mạnh tổng hợp giữa “Ý Đảng, lòng dân” mà công tác dân vận chính là nhịp cầu nối vững bền, hiệu quả và tạo ra sức lan tỏa sâu rộng nhất trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ những đặc thù của huyện, cùng với định hướng của cấp ủy và thực tiễn sinh động của cuộc sống; công tác dân vận của Đảng bộ huyện trong 5 năm qua đã xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc để tập trung giải quyết, đó là: củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh... Ban Dân vận huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị liên quan đến phong trào thi đua dân vận khéo; ban hành Chương trình công tác dân vận của Đảng hàng năm; phát động các cơ quan, đơn vị đăng ký nguồn lực vật chất cho an sinh xã hội ngay từ đầu năm để có cơ sở thực hiện; tổ chức các đợt dân vận ngày càng quy mô, chất lượng và luôn đóng vai trò, vị trí quan trọng, khẳng định công tác dân vận là một trong những giải pháp đột phá trong xây dựng  và nâng chất Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Có thể thấy nét nổi bậc của công tác dân vận trong xây dựng và nâng chất nông thôn mới ở Xuân Lộc là việc đầu tư xây dựng bê tông hóa, nhựa hóa hệ thống đường giao thông nông thôn từ huyện, Xã đến các khu ấp. Phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân từ việc đóng góp tiền của, công lao động, đến việc hiến đất đã góp phần hình thành nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

 

                                                                                  Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​