Xuân Trường thực hiện Chương trình giảm nghèobền vững 06 tháng đầu năm 2020

 

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 của Hội đồng Nhân dân xã Xuân Trường về mục tiêu, nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội - ANQP năm 2020. UBND xã đã tập trung thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 06 tháng đầu năm 2020 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các ban ngành đoàn thể xã, chi bộ, ban ấp đều thể hiện được vai trò chỉ đạo trực tiếp, góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 toàn xã  có 98 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,18% shộ dân, (trong đó: hộ nghèo A là 40 hộ, chiếm 0,89%, hộ nghèo B là 58 hộ, chiếm 1,29%), hộ cận nghèo 152 hộ, chiếm 3,39%, hộ thoát nghèo 2017 - 2018 có 58 hộ. UBND xã thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2020 là giảm tỷ lệ hộ nghèo A 0,81% tương ứng giảm 40 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 0,89% xuống còn 0,0%, tương ứng cuối năm 2020 không còn hộ nghèo A, theo chuẩn Nghị quyết 118/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với hộ nghèo B, tiến hành rà soát những hộ có thành viên trong hộ hưởng trợ cấp xã hội tiếp tục giải quyết trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội. Riêng tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 2,01%, tương ứng giảm 85 hộ, đưa lỷ lệ hộ cận nghèo từ 5,44% xuống còn 3,43%, tương ứng cuối năm 2020 còn 145 hộ.

z1983577868897_15c22a27a152153c37b29e95f34f4885.jpg

Đồng thời, từ đầu năm  nay UBND xã  đã đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho 161 hộ vay 3.631triệu đồng, cấp 316 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, mới thoát nghèo và 404 người cận nghèo, hỗ trợ 30% bảo hiểm y tế cho 80 người thuộc diện hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Bên cạnh, hỗ trợ tiền điện quý I và quý II cho 98 hộ, với tổng số tiền 32.523 ngàn đồng, xây dựng mới 03 căn nhà tình thương, với kinh phí thực hiện là 280 triệu đồng. Triển khai, thẩm định 11 hộ tham gia Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, vận động Quỹ vì người nghèo 25.000.000/24.000.000 đồng, đạt 104,17% chỉ tiêu huyện giao.

Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo. Các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, người nghèo, cận nghèo được tiếp cận, hưởng lợi các chính sách của nhà nước. Mặc khác, UBND xã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các ấp tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư vào sản xuất, đặc biệt quan tâm chỉ đạo thu hồi nợ để tái cho vay nhằm luân chuyển nguồn vốn, trợ giúp kịp thời cho người nghèo có vốn đầu tư vào sản xuất.  

Ngoài ra, UBMTTQ và các đoàn thể xã, các ấp phát huy được vai trò lực lượng nòng cốt, động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia vào việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: cho mượn vốn không lãi, hướng dẫn cách làm ăn, trợ giúp hàng tháng cho cho các hộ nghèo B có hoàn cảnh neo đơn để cải thiện cuộc sống.


          Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​