Tình hình cấp phép xây dựng tháng 6 năm 2020

 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, trong tháng 6 năm 2020 qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục và phối hợp với công chức địa chính xây dựng các xã, thị trấn Gia Ray kiểm tra thực địa các vị trí xin cấp phép xây dựng. Căn cứ quy định, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện Xuân Lộc cấp giấy phép xây dựng đối với 23 trường hợp tại thị trấn Gia Ray (10 giấy chính thức diện tích tích xây dựng 850,41 m2 , 13 giấy cấp có thời hạn diện tích tích xây dựng 1.161,75 m2). Số hồ nộp qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 14 /19 hồ sơ, lũy kế đến hiện tại là 81/117 hồ sơ, đạt tỷ lệ 69,2%.

Việc tiếp nhận, xử lý cũng như trả kết quả hồ sơ lĩnh vực cấp phép xây dựng cho các cá nhân, hộ gia đình được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết.

Từ kết quả đạt được khả quan nêu trên, trong thời gian tới phòng Kinh tế và Hạ tầng khuyến khích, kêu gọi nhân dân tăng cường sử dụng DVCTT Mức độ 3 khi có nhu cầu đề nghị cơ quan nhà nước cấp giấy phép xây dựng, từng bước tiến tới sử dụng DVCTT mức độ 4.


Minh Thông - KTHT

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​