UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND các xã, thị trấn

 

Ngày 11/2/2020, UBND huyện Xuân Lộc ban hành đã Kế hoạch số 25/KH-UBND về Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2020 trên địa bàn huyện, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp ở cơ sở. Thành phần của Đoàn kiểm tra là Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện.

Ngày 18/5/2020, Đoàn Kiểm tra do Đồng chí Đoàn Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Tư pháp đã trực tiếp kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND xã  Xuân Hiệp.

Qua kiểm tra cho thấy: UBND xã Xuân Hiệp đã thực hiện tương đối tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực. Đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch, yêu cầu chứng thực cho người dân, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, gây phiền hà sách nhiễu trong nhân dân. Các mặt công tác tư pháp khác như: Công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Công tác Hòa giải cơ sở, Công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính… được UBND xã thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời những sai sót trong nghiệp vụ công tác tư pháp như: việc ghi chép các loại sổ hộ tịch, sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về việc cấp Bản sao từ sở gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực Hợp đồng, giao dịch, xác định thời hiệu phân chia di sản thừa kế, Việc lập biên bản vi phạm hành chính, chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu…

Qua kiểm tra Đoàn đã nghiêm túc chấn chỉnh UBND xã trong việc chậm bàn giao Tủ sách pháp luật cho Trung tâm học tập cộng đồng xã theo nội dung chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh tại Văn bản số 705/STP-XDPBPL ngày 11/3/2020.


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​