Thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

Ngày 05/6/2020 Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Theo đó, Cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ đấu mối) có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên thông đảm bảo đầy đủ, đúng quy định và chuyển cho bộ phận, cá nhân có liên quan xử lý theo quy trình ban hành tại Quy chế này.

Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ em trên phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và chuyển trả Giấy khai sinh cho cán bộ đầu mối.

 tfft.jpg
Hình ảnh buổi Lễ Ký kết

Cán bộ đầu mối truy cập Phần mềm đăng ký khai sinh để cập nhật bổ sung, hoàn thiện thông tin đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em và chuyển dữ liệu sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận dữ liệu đăng ký khai sinh đã được chuyển tử Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp để xử lý hồ sơ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo thẩm quyền và chuyển thẻ bảo hiểm y tế của trẻ qua dịch vụ bưu chính công ích cho cán bộ đầu mối thực hiện liên thông để tra kết quả cho người có yêu cầu.

Thời hạn thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế tối đa không qua 05 ngày làm việc, kể từ ngày người yêu cầu nộp đủ hồ sơ theo quy định tại bộ phận đầu mối tiếp nhận hồ sơ thông, cụ thể:

Thời hạn đăng k1y khai sinh: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ được tiếp nhận sau 15 giờ 00 thì đoực chuyển sang giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

Thời hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi: 03 ngày làm việc từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được dữ liệu liên thông trên Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Phan Thị Hoàng Công - Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​