Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư

 

Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình  số 1062/SKHĐT-VP ngày 31/3/2020,  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đính chính lại mức thu  lệ phí đăng ký kinh doanh  của 08 thủ tục hành chính đã được ban hành  tại Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, cụ thể các thủ tục sau:

1. Thủ tục số 62: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp tỉnh).

2. Thủ tục số 1: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh - Thủ tục hành chính cấp huyện).

3. Thủ tục số 2: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh - Thủ tục hành chính cấp huyện).

4. Thủ tục số 5: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh - Thủ tục hành chính cấp huyện).

5. Thủ tục  số 6: Đăng ký thành lập hợp tác xã  (Lĩnh vực thành  lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

6. Thủ tục số 10: Đăng ký khi hợp tác xã chia (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

7. Thủ tục số 11: Đăng ký khi hợp tác xã tách (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

8. Thủ tục số 12: Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

Tại Điểm i, lệ phí của 08 thủ tục hành chính  trên đã ghi: “i) Lệ phí: 50.000  đồng/lần (theo  Nghị Quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày  07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai).”Nay đính chính lại là: “  i) Lệ phí:  100.000 đồng/lần (theo Nghị Quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai).” 2

Các nội dung khác tại Quyết định  4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên gái trị pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  của  Chủ tịch  UBND tỉnh Đồng Nai./.


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​