Những nội dung mới hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa Ban hành Thông thư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, Thông tư này gồm có: 04 chương, 11 điều.

Chương 1. Những quy định chung : 1) Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác (sau đây gọi chung là hợp tác xã) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. 2) Đối tượng áp dụng: Các hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012.

Chương 2. Phân loại hợp tác xã, gồm có: Phân loại hợp tác xã theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; Phân loại hợp tác xã theo quy mô thành viên; Phân loại hợp tác xã theo quy mô tổng nguồn vốn; Phân loại hợp tác xã theo ngành nghề.

Chương 3. Đánh giá hợp tác xã: Hợp tác xã được đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: 1) Nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm, gồm 4 tiêu chí. 2) Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của hợp tác xã, tối đa 30 điểm, gồm 5 tiêu chí. 3) Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm, gồm 6 tiêu chí.

Cách thức đánh giá và xếp loại hợp tác xã: Hàng năm Hội đồng Quản trị hợp tác xã tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã mình theo các tiêu chí quy định tại Phu lục 1 của Thông tư này. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục 2. Căn cứ trên kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) thống nhất hợp tác xã được xếp loại như sau: a) Tốt: Tổng số điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm. b) Khá: Tổng số điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm. c) Trung bình: Tổng số điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm. d) Yếu: Tổng số điểm đánh giá dưới 50 điểm (hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc hợp tác xã ngưng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại).

Chế độ báo cáo: Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm hợp tác xã nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã theo mẫu tại Phụ lục I-19 thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019.

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

 

Đính kèm: Thong-tu-01.pdf

             Lê Phúc (Phòng Tài chính – Kế hoạch)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​