Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

 

Chiều ngày 16/3, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Xuân Lộc tổ chức lễ bế giảng, cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa I năm 2020.

khen thuong cac hoc vien.jpg

Trong thời gian 7 ngày các học viên được học tập nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đã nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nắm và hiểu  rõ về vai trò, nhiệm vụ của một người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu rèn luyện đề được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học 100%  học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị Đảng viên mới. Trong đó học viên xuất sắc đạt tỷ lệ 3,6%; học viên đạt loại giỏi đạt tỷ lệ 26,2%; học viên khá 44% còn lại là loại trung bình khá và trung bình.

 

Tuệ lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​