Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

 

Ngày 20/02/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Theo đó, Thông tư quy định rõ quy trình, trình tự thẩm tra quyết toán và có một số điểm mới: Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; thời gian lập hồ sơ quyết toán (đối với chủ đầu tư), thời gian thẩm tra quyết toán (đối với cơ quan chủ trì thẩm tra) và thời gian phê duyệt quyết toán (đối với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán).

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể nhiều nội dung như việc quyết toán đối với dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, thẩm quyền phê duyệt quyết toán, thuê kiểm toán độc lập đối với dự án hoàn thành. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/4/2020. Thông tư này thay thế Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

            

 

Mai Anh Vinh (Phòng Tài chính - Kế hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​