Tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người để phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

 

Ngày 15/3/2020 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1715/UBND-VX về việc tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người để phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó:

- Tạm ngưng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các lễ hội; tham quan du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, game online, điểm massge; các hoạt động có tụ tập đông người nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện.

Thời gian tạm ngưng hoạt động từ ngày 15/3/2020 cho đến khi có thông báo mới của UBND huyện.

- Giao Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – xã hội của huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke,  game online, điểm massge; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp chấp hành.

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh (30 phút/ngày), thông tin lưu động, băng rôn…để nhân dân biết về tình hình dịch Covid -19, không tham gia các hoạt động tụ tập đông người;nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​