Tình hình cấp phép xây dựng tháng 02 năm 2020

 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 02 năm 2020 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện Xuân Lộc cấp Giấy phép xây dựng đối vi 07 trường hợp, diện tích tích xây dựng 1.100,9m2, tổng diện tích sàn 2.208,8m2,  cả 07 trường hợp đều đăng ký mới. Cụ thể: Thị trấn Gia Ray: 06 trường hợp tổng diện tích tích xây dựng 477,98 m2, xã Xuân Tâm 01 trường hợp diện tích tích xây dựng 623m2. Số hồ sơ thực hiện theo mức độ 3 là 15 hồ sơ.

Việc tiếp nhận, xử lý cũng như trả kết quả hồ sơ lĩnh vực cấp phép xây dựng cho các cá nhân, hộ gia đình được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết.

 

Trần Tuấn Linh (phòng Kinh tế và Hạ tầng)​

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​