Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

      Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông đồng bộ, thống nhất, ngày 15/01/2020, UBND huyện ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2020.

        Tại Kế hoạch, UBND huyện đã đề ra 7 nội dung về công tác CCHC của huyện năm 2020, cụ thể như sau:

Cải cách thể chế hành chính:

  - Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến cải cách hành chính, nhất là quy định liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

  - Thực hiện rà soát, kiểm tra văn bản pháp luật về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quy định hành chính; kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp, chưa đúng tinh thần cải cách hành chính của tỉnh, của huyện; sửa đổi, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính:

Kiểm soát thủ tục hành chính:

Tập trung hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, các dịch vụ công, cụ thể:

- Rà soát, cập nhật bổ sung kịp thời, đồng bộ các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; rà soát kiến nghị chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung; khắc phục tình trạng không rõ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, địa phương, cụ thể là giữa các cơ quan, đơn vị với nhau; giữa các cơ quan, đơn vị với các cơ quan ngành dọc; giữa các cơ quan, đơn vị với UBND cấp xã; rà soát, ban hành các quy trình, thời gian của từng cơ quan trong phối hợp giải quyết nhiệm vụ chung, ứng dụng công nghệ thông tin, cấu hình lên phần mềm để cùng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, nhất là cấp xã.

- Tiếp tục cập nhật, lựa chọn những hồ sơ đã hoàn thiện đầy đủ, rõ ràng làm bộ hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo; đảm bảo tối thiểu 50% thủ tục hành chính có cung cấp hồ sơ mẫu.

- Phối hợp hoàn chỉnh việc đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu thủ tục hành chính trên hệ thống của tỉnh với huyện, xã, thị trấn để thuận lợi cho công tác cập nhật, bổ sung, triển khai đồng bộ tại Bộ phận một cửa các cấp, trên trang thông tin điện tử của huyện…

- Công khai kết quả xử lý các phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính và trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là rà soát công tác giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trên phần mềm một cửa ở cấp huyện và cấp xã.

- Phối hợp rà soát lại, hoàn chỉnh các thủ tục hành chính liên thông, thí điểm liên thông từ năm 2019 trở về trước, chuẩn hóa các quy trình giải quyết hồ sơ liên thông đã được cấu hình trên phần mềm một cửa, xác định rõ trách nhiệm các từng khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả, kết thúc hồ sơ trên phần mềm... từ cấp xã lên cấp huyện.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công cần thiết, nhất là các thủ tục có tần suất hồ sơ lớn, chú trọng các thủ tục theo Đề án liên thông của tỉnh và các lĩnh vực: đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, quảng cáo, y tế và các lĩnh vực cần thiết khác.

- Thực hiện công khai đầy đủ thông tin về quá trình tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, địa phương, trên phần mềm một cửa, trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử; chia sẻ dữ liệu, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ giữa phần mềm Egov, trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 95% trở lên.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa chức năng của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng trọng tâm, yêu cầu tại Kế hoạch số 8619/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện:

- Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

- Mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết theo mô hình Phi địa giới hành chính”; người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp huyện hoặc Bộ phận một cửa cấp xã.

- Rà soát, bố trí các ngành, lĩnh vực, các dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa như: Bảo hiểm xã hội, Công an…

Các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, bưu chính để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

- Triển khai ứng dụng công nghệ số, cung cấp các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp thông qua Internet, điện thoại thực hiện tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, thông báo kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ; nghĩa vụ tài chính; đánh giá sự hài lòng đối với cán bộ, công chức, viên chức:

+ Tiếp tục phối hợp rà soát hoàn thiện, mở rộng ứng dụng tích hợp thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiến độ giải quyết hồ sơ; thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính qua tin nhắn SMS cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo hiệu quả, chính xác.

+ Tiếp tục kiện toàn trang thông tin điện tử để cập nhật, cung cấp, công khai thông tin kết quả cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát (camera) tập trung các xã về huyện và về tỉnh để quản lý, kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp triển khai thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thông qua các hình thức khảo sát do UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các Sở, ngành cấp trên thực hiện.

Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức Bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp”; phối hợp với Bưu chính hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

- Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 24/5/2018 của Huyện ủy.

- Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 21/5/2018 của Huyện ủy.

- Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Triển khai hiệu quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đảm bảo đạt chỉ tiêu giai đoạn 2015 - 2021 theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 120/2018/NQ-CP ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW cùng ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 24/5/2018; Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 21/5/2018 của Huyện ủy.

- Tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.   

- Triển khai bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp, đảm bảo 100% công chức phụ trách cải cách hành chính và 100% công chức làm công việc tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính, dịch vụ công, tiếp nhận hồ sơ, sử dụng phần mềm (phần mềm một cửa Egov, phần mềm chuyên ngành...) trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Cải cách tài chính công:

- Triển khai hiệu quả cải cách tài chính công, nhất là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 24/5/2018 và Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 21/5/2018 của Huyện ủy.

- Tập trung rà soát, ban hành tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Hiện đại hoá nền hành chính nhà nuớc:

- Rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai theo lộ trình và chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó:

+ Đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của tỉnh, của Trung ương.

+ Nâng cấp, bổ sung, khắc phục kịp thời các sự cố về đường truyền dữ liệu, phần mềm đảm bảo thực hiện thông suốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành của các đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với mục tiêu thực chất, hiệu quả:

+ Chuẩn hóa quy trình nâng cấp, điều chỉnh các chức năng cho phù hợp, thuận lợi trong quá trình nộp - nhận kết quả của người dân, doanh nghiệp; thao tác, quản lý, xử lý hồ sơ của công chức, viên chức; đảm bảo 50% dịch vụ công trực tuyến luân chuyển, xử lý bằng hồ sơ điện tử.

+ Rà soát phân định rõ hệ thống các kênh, các trang cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, của huyện; thẩm quyền, phạm vi thực hiện tránh chồng chéo, trùng lắp.

+ Rà soát, xây dựng danh mục cung cấp các thủ tục hành chính dưới dạng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại cấp huyện và cấp xã đảm bảo phù hợp, thiết thực.

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến (mức độ 3, 4) trên tổng số hồ sơ các cơ quan, đơn vị đạt từ 20% trở lên; UBND cấp xã đạt từ 30% trở lên.

+ Đảm bảo tối thiểu 10% dịch vụ công trực tuyến cấp huyện thực hiện ở mức độ 4.

+ Tiếp tục triển khai phương thức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết hồ sơ trực tuyến thông qua chức năng thanh toán phí, lệ phí theo lộ trình thực hiện của tỉnh.

+ Tiếp nhận, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp giao diện cho thiết bị di động và dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện số hóa thủ tục hành chính ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu để phục vụ xây dựng, liên thông cơ sở dữ liệu và triển khai thực hiện giải quyết, luân chuyển hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng theo lộ trình thực hiện của tỉnh.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong xử lý công việc của công chức, viên chức, nhất là về thực hiện thủ tục hành chính:

+ Rà soát, chuẩn hóa hệ thống quản lý văn bản, văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cùng ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ  và theo quy định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả lãnh đạo, quản lý) sử dụng phần mềm quản lý văn bản công việc để xử lý, điều hành công việc.

+ 100% đơn vị, địa phương sử chứng thư số; 100% lãnh đạo các đơn vị, địa phương sử dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử.

+ Thực hiện gửi, nhận 100% văn bản điện tử ở các đơn vị, địa phương trên phần mềm quản lý văn bản thông qua trục liên thông của tỉnh, trừ các văn bản có quy định độ mật hoặc có quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền.

- Triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử theo Kế hoạch số 13383/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính:

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm , Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, các kế hoạch thực hiện chuyên đề về cải cách hành chính năm 2020 và tổ chức triển khai theo phạm vi quản lý.

- Tổ chức tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, xử lý kịp thời các vướng mắc trong cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm và chuyên đề.

+ Thông tin, quảng bá các tiện ích về thực hiện thủ tục hành chính đã triển khai để đông đảo người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng. Nhân rộng các gương điển hình, các cách làm cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực.

+ Triển khai chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo UBND huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính được thực hiện tại địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của đội ngũ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội...

Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra cải cách hành chính ít nhất 60% các cơ quan, đơn vị,  100% UBND cấp xã.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020 ở các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã theo Bộ chỉ số cải cách hành chính, công vụ của tỉnh, của huyện.

file đính kèm08khubnd-1501.signed.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​