Kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 

​              Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-BCĐ ngày 24/01/2018 của Ban Chỉ đạo “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai theo hướng thành lập Chủ nhiệm 13 Chương trình. Ngay từ đầu năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Xuân Lộc đã tham mưu UBND huyện ra Quyết định số 03/QĐ-BCĐ, ngày 24/4/2019 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Xuân Lộc, ngày 21/3/2019 UBND huyện ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND và ngày 30/7/2019 UBND huyện ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Xuân Lộc và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/3/2019 triển khai thực hiện phong trào; Đồng thời, triển khai Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ ngày 29/01/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh Đồng Nai về triển khai, thực hiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, chủ nhiệm các chương trình trong phong trào của huyện tiến hành kiện toàn Ban Chủ nhiệm, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã, thị trấn được kiện toàn, tổ chức phân công nhiệm vụ. Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của các chương trình trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  15 xã, thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào năm 2019, đăng ký xây dựng khu, ấp văn hóa, gia đình văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại … triển khai phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị và đăng ký xây dựng khu nhà trọ văn hóa; Chủ nhiệm các chương trình trong phong trào của huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến BCĐ các xã, thị trấn về quy trình triển khai đăng ký xây dựng khu, ấp văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện gia đình kiểu mẫu; xã, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, triển khai hướng dẫn UBND các xã đăng ký gia đình thể thao.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Phong trào huyện đã phối hợp Ban Chỉ đạo Phong trào của tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phong trào từ huyện đến cơ sở, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện Phong trào trên toàn địa bàn huyện. Thông qua hoạt động kiểm tra, đã hướng dẫn Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, các Chương trình trong phong trào của xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ xây dựng các chương trình, đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống trong từng gia đình, từng khu phố, ấp và trên địa bàn toàn huyện.

Để triển khai có hiệu quả Phong trào, năm 2019 công tác tuyên truyền được Ban Chỉ đạo Phong trào của huyện và các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng về nội dung, hình thức thực hiện, đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Phong trào, tác động đến ý thức của nhân dân trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa văn minh trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Kết quả thực hiện tuyên tuyền lưu động được 306 giờ, 356m băng rôn, 235 tờ áp phích, tờ rơi, nhiều tài liệu, sách báo tạp chí liên quan đến công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa… để triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở. Tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được 19 cuộc tại 4 trường THPT; về văn hóa, văn nghệ tổ chức 07 đêm văn nghệ có lồng ghép công tác tuyên truyền tại các xã Xuân Hiệp, Xuân Thọ, Xuân Bắc, Suối Cao, Xuân Trường, thị trấn Gia Ray và khu công nghiệp có khoảng hơn 2.500 người đến xem. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền  về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tập trung tuyên truyền Chủ đề “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em” gắn với chủ đề công tác Hội do Hội LHPN tỉnh Đồng Nai phát động “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, kết quả thực hiện được 9.524 cuộc có 265.345 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ tham gia.

Qua đó Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Xuân Lộc trong năm 2019, đã đạt được các kết quả đáng kể, cụ thể đó là:

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,  được tiếp tục thực hiện với 05 nội dung đã góp phần xây dựng và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, vận động giúp nhau giảm nghèo, đóng góp tiền xã hội hóa GTNT, giao thông khu phố, thực hiện các mô hình, giám sát đầu tư cộng đồng…Kết quả,  trong phong trào đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Năm 2019 đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" được 1.227.945.000đ/500.000.000đ, đạt 255,5% KH (trong đó cấp huyện 415.945.000đ, các xã, thị trấn 812.000.000đ). Vận động xây dựng 66 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, trị giá 3.433.000.000đ. Tổ chức tuyên truyền thực hiện thu gom và xử lý rác thải rắn được 23.000kg, trồng mới 2.612 cây xanh, khơi thông 32km kênh mương, dòng chảy, vận động nhân dân đóng góp 2.750 ngày công lao động. Tổ chức tuyên truyền các cơ sở, hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt vai trò  đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã giám sát 09 cuộc tại các xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã tổ chức 13 cuộc giám sát liên quan đến các nội dung về hoạt động tự quản về an ninh trật tự, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, công tác bình xét hộ nghèo và xây dựng nhà tình thương, công tác thu gom rác thải... Phối hợp tổ chức thành công công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố (nhiệm kỳ 2019 – 2024) tại 92 ấp, khu phố.

Kết quả phong trào xây dựng khu phố, ấp văn hóa, năm 2019 trên địa bàn toàn huyện có 92/92 khu, ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.

Chương trình xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm: Năm 2019, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, năm 2019 tổ chức kiểm tra phát hiện 04/02 vụ mua, bán dâm (đạt 200%), tại các nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Gia Ray; Số đối tượng bị bắt giữ 08 người (trong đó: gái mại dâm 04 người; khách mua dâm 04 người). Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 08 người. Trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, năm 2019 đã tổ chức lập hồ sơ họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cai nghiện ma túy bắt buộc; tuyên truyền vận động, tư vấn cho người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện, hiện nay cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai 30/18 người đạt 166,6%; cai nghiện tại gia đình 19/19 đạt 100%; cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và các cơ sở tư nhân 10/10 đạt 100%.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Kết quả, năm 2019 có 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn được công nhận làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Chương trình, Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đã được triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 93/HD-LĐLĐ ngày 21/5/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhân cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “đạt chuẩn văn hóa”. Trên cơ sở đó từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phát động cho CNVCLĐ ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Nhà nước đề ra. Các Công đoàn cơ sở đã phát động thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -2023;  tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 – CT/TW; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Các hoạt động gắn với công tác tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng; Nghị quyết đại hội VI, Công đoàn huyện, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, trong năm 2019 đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức 01 lớp tập huấn chương trình III – xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” cho 120 thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ công đoàn tham dự.

Kết quả cuối năm 2019 có 142/142 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019, đạt 100%. Cụ thể: 39 cơ quan, đơn vị; 15 xã, thị trấn; 67 trường học và 21 doanh nghiệp. Có 133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” 03 năm liên tục (2017- 2018- 2019); 04 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 02 năm (năm 2018 – 2019); 04 doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” năm đầu (2019); 01 đơn vị Trường mầm non Xuân Hưng công nhận lại (2019).

Năm 2019, Công tác gia đình và xây dựng gia đình văn hóa, được chú trong thực hiện, Chủ nhiệm Chương trình 4 đã tham mưu UBND huyện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện về tổ chức liên hoan gia đình văn hóa huyện Xuân Lộc năm 2019; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí trong gia đình” trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 31/10/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Xuân Lộc về triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Xây dựng kế hoạch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2019 cho BCĐ huyện và cán bộ Gia đình - Trẻ em, công chức VHXH các xã, thị trấn, các trưởng ấp, khu phố trong toàn huyện với hơn 150 học viên tham gia. Xây dựng chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “Xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2019. Toàn huyện duy trì hoạt động thường xuyên của 79 CLB gia đình phát triển bền vững với 1.194 thành viên, tổ chức 145 buổi sinh hoạt gần 2.011 lượt người tham gia; 93 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 97 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình với 522 thành viên.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, triển khai cho các tổ và hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả toàn huyện52.225/52.718 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99.1%.

Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Năm 2019, chủ nhiệm Chương trình 5 đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn đạt nhiều kết quả trong tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu với UBND huyện nhiều biện pháp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hoá, thể thao phục vụ các dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương. Đã tham mưu UBND huyện tổ chức giải Quần vợt, Cờ tướng, Bóng chuyền, Bóng bàn mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian tại Lễ hội đón Xuân Kỷ Hợi 2019; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; tổ chức Giải đi bộ huyện Xuân Lộc năm 2019. Tham mưu UBND huyện thành lập các đội tuyển, tập luyện và tham gia các giải thể thao trong và ngoài tỉnh. Cơ sở phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao được cải tạo, nâng cấp để phục vụ cho hoạt động tập luyện của các vận động viên và nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa mua sắm mới dụng cụ tập luyện. Đến nay, có 199 Câu lạc bộ thể dục, thể thao được thành lập tại các xã, thị trấn.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe của nhân dân, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong tổ chức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT tại cộng đồng. Qua phong trào một số cơ sở vật chất, thiết chế hoạt động văn hoá, thể thao ở cơ sở từng bước được củng cố và phát triển. Việc xây dựng và củng cố thiết chế về TDTT quần chúng từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên được quan tâm, trên cơ sở bảo đảm hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng các xã, thị trấn và Nhà văn hóa - Khu thể thao ở khu, ấp, có các Câu lạc bộ và có vận động viên.

Kết quả năm 2019, số người luyện tập TDTT thường xuyên toàn huyện có 96.350/ 226.648, đạt 42,51%; Số nữ luyện tập TDTT thường xuyên, đạt 20,82%; Gia đình đạt gia đình thể thao 16.554/52.718, đạt 31.4%; Số trường tham gia TDTT nội khóa, đạt 100%; Số trường tham gia TDTT ngoại khóa, đạt 85%; trong năm cấp cơ sở tổ chức 141 giải TDTT quần chúng, tổ chức 25 giải TDTT cấp huyện; Tham gia 14 giải TDTT trong và ngoài tỉnh.

Phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, học tập, Năm 2019, đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, sáng tạo trong lao động và học tập góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Toàn huyện có 49 mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong lĩnh vực nông nghiệp sản xuất. Các mô hình này triển khai góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Một số mô hình phổ biến như: thanh long, bưởi, xoài, nhãn, rau sạch, chôm chôm, sầu riêng, dưa lưới, rau ngót, chăn nuôi bò...

Nhằm thu hút và tạo sự hứng khởi cho học sinh trong học tập, các thầy cô giáo từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn huyện đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, học hỏi, nghiên cứu ứng dụng công nghệ  thông tin trong giảng dạy đem lại phương pháp dạy học tích cực để giúp học sinh đạt được những kết quả tốt trong học tập. Qua rà soát ghi nhận 126 sáng kiến, sáng tạo kinh nghiệm trong giảng dạy học tập của giáo viên.

Xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, Ngay từ đầu năm  2019 đã tổ chức kiện toàn Ban chủ nhiệm Chương trình 7. Xây dựng Hướng dẫn số 01- HD/TG-CNCTr7 về “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trên cơ sở Hướng dẫn số 01- HD/TG-CNCTr7 về “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Ngoài ra, một số xã có các văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chương trình người tốt việc tốt trên địa bàn xã.

Các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học đã phát hiện và giới thiệu 53 gương người tốt việc tốt gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng thời, thực hiện Công văn số 2554- CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Khen thưởng gương người tốt, việc tốt năm 2019”, ngày 09/10/2019 Ban chủ nhiệm Chủ nhiệm chương trình 7 đã tổ chức họp xét gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, kết quả đã bình chọn 03 cá nhân đề nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh khen và 07 cá nhân Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng.

Về công tác xã hội, Người cao tuổi và vì sự tiến bộ phụ nữ, Đối với công tác xã hội người cao tuổi, năm 2019 tổng số đối tượng BTXH đang quản lý 7.267 người, tổng số chi trả trợ cấp hàng tháng ước thực hiện năm 2019, kinh phí 45.074,1 triệu đồng. Mua 6.136 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, kinh phí 5.625 triệu đồng. Tổ chức thăm tặng quà tết Nguyên đán 2019 cho 6.940 đối tượng, kinh phí 4.164 triệu đồng...

Trong năm 2019 chính sách BTXH, vì sự tiến bộ phụ nữ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, tạo điều kiện cho các đối tượng xã hội ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về giới.

Thực hiện Chương trình tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới, Năm 2019 đã tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến phụ nữ trẻ em gắn với tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động rèn luyện các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phối hợp tổ chức 4 lớp, có 460 hội viên phụ nữ tham gia. Duy trì 19 Câu lạc bộ, tổ phụ nữ có 420 thành viên, 13 CLB “nuôi dạy con tốt” có 283 thành viên; 01 CLB “nuôi con khỏe dạy con ngoan” có 17 thành viên; 01 CLB “gia đình hạnh phúc” có 15 thành viên, 02 CLB “phụ nữ đảm đang”; 2 CLB “gia đình phát triển bền vững”; 51 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; hòa giải thành công 58 vụ mâu thuẫn gia đình, giúp đỡ cho 5 gia đình có con em hư hỏng. Hướng dẫn 25.136 bà mẹ có con dưới 16 tuổi cách nuôi dạy con theo khoa học.

Trong năm 2019, Hội LHPN huyện và cơ sở trao 111/20 giải học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tổng số tiền 63.500.000đ, trong đó (Huyện 10/5 giải số tiền 10.000.000đ, đạt 200% so với chỉ tiêu tỉnh Hội giao; cơ sở 101/15 giải số tiền  53.500.000đ;  đạt 673,33 % so với chỉ tiêu tỉnh Hội giao); trao 115 phần quà, suất học đường, vở, bút, sách… với số tiền 15.436.000đ; trao 20 thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh trị giá 10.000.000đ; vận động hội viên phụ nữ mua được 2.856 thẻ BHYT; đến nay có 33.998/38.365 hội viên phụ nữ đã có thẻ BHYT đạt 88,61%. Trao 9/2 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền 605 triệu đồng.

Chương trình “Phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân”, Các hoạt động y tế trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có nhiều bước tiến rõ rệt; cơ sở hạ tầng y tế được tập trung đầu tư, nâng cấp; 100% trạm y tế xã, thị trấn được cung cấp trang thiết bị y tế và có bác sĩ trực khám thường xuyên, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế được đẩy mạnh, nâng tỷ lệ đạt lên 90,7%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đảm bảo dưới 1%; người dân được khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe định kỳ; công tác kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đảm bảo, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Tổng số người tham gia BHYT toàn huyện đạt 205.573/226.648 người, tỷ lệ 90,7% (Nghị quyết ≥ 88%).

Các chỉ tiêu y tế đạt được những kết quả khả quan: Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế: 15/15 xã, thị trấn; Số Bác sĩ trên vạn dân: 5,0 (NQ: 5,0); Tỷ lệ TYT xã có Bác sĩ phục vụ cố định: 15/15 đạt 100%; Số giường bệnh/vạn dân: 20,7 giường/vạn dân (NQ: 23,8 - Không đạt do số giường bệnh không tăng nhưng dân số tăng); Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi:  4,94% (NQ: <5%); Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 2 tuổi : 3,75% (NQ: <4%); Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đủ các loại vắcxin: 99,6% (NQ: > 99,5%); 100% khu,  ấp và 98% hộ gia đình đạt gia đình, khu ấp sức khỏe; Tỷ lệ thu gom rác thải y tế: 100%.

Về Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Thực hiện tốt các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đã phân phối, cung cấp đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai theo đúng nhu cầu; Tăng cường các biện pháp khám sàng lọc trước sinh và quản lý phụ nữ có thai góp phần tăng cường chất lượng dân số. Số phụ nữ đẻ được khám thai 3 lần là 7.538/11.652 đạt tỷ lệ 64,7% . Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,9%.

 Chương trình “Xây dựng xã hội học tập”, Cuối năm 2019 đã có 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn 15 tiêu chí, đề nghị công nhận tiếp năm 2019. Hiện nay trên địa bàn huyện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ (PCGD-XMC) luôn được giữ vững theo đúng chuẩn qui định. Trình độ dân chí ngày càng được được nâng cao, tỉ lệ người mù chữ ngày càng giảm. Giữ vững 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1. Giữ vững 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào THCS. Tiếp tục duy trì chuẩn quốc gia về xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại 15/15 xã, thị trấn. Tính đến nay, toàn ngành có 67 trường công lập (trong đó cấp học Mầm non có 18 trường, Tiểu học có 32 trường, THCS 17 trường). Số trường mầm non tư thục có 6 trường, số nhóm trẻ có phép ngoài công lập 26 nhóm. So với đầu nhiệm kỳ giảm 02 trường tiểu học do sáp nhập, tăng 02 nhóm trẻ có phép ngoài công lập.

 Chương trình “Phòng chống dịch hại vật nuôi và cây trồng”, Chủ nhiệm Chương trình đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản và các loại cây trồng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi. Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân biết và tự giác thực hiện. Tổ chức tiêm phòng các bệnh bắt buộc trên đàn gia súc, gia cầm định kỳ 02 đợt/năm, tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 92% đến 96%, riêng tại các trang trại chăn nuôi tỷ lệ tiêm phòng đạt 100%.

Trong năm 2019 công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng và vật nuôi trên địa bàn huyện Xuân Lộc được triển khai thực hiện tốt, việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh được thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn nên đã kiểm soát tốt việc lây lan, phát triển các loại dịch bệnh trên địa bàn, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Chương trình “Xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao”, Chủ nhiệm chương trình đã triển khai thực hiện kế hoạch Ban chỉ đạo đề ra. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức và huy động vốn nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao; đầu tư sửa chữa, chỉnh trang các thiết chế văn hóa xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc triển khai vận động xã hội hóa đầu tư cho các hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao. Nhìn chung, trong năm 2019 cùng với nguồn ngân sách chi cho đầu tư và tổ chức các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao nguồn xã hội hóa được các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện khá hiệu quả, huy động được nhiều nguồn kinh phí để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phong trào.

* Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, xây dựng khu nhà trọ văn hóa.

- Về giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Năm 2019 BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng xã văn hóa thôn mới trên các lĩnh vực như: giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo tiền đề cho các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kết quả kiểm tra thẩm định phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, năm 2019 toàn huyện có 14/14 xã trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.

- Về giữ vững thị trấn văn minh đô thị

Thị trấn Gia Ray tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo các nội dung, tiêu chuẩn Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, kết quả năm 2019 thị trấn Gia Ray tiếp tục giữ vững danh hiệu thị trấn văn minh đô thị.

- Việc xây dựng các Khu nhà trọ văn hóa, các khu Nhà trọ văn hóa trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện đạt các tiêu chí quy định về cơ sở vật chất các khu nhà trọ đều đảm bảo về diện tích tối thiểu chung theo quy định đạt 8m2/1 người, phòng trọ nền được lát gạch men, có nhà vệ sinh riêng hợp vệ sinh đảm bảo an toàn và sự thuận lợi cho việc sinh hoạt cá nhân của mỗi người, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, luôn thực hiện việc theo dõi, quản lý khách thuê trọ, các điều kiện sinh hoạt văn hóa tinh thần cũng được chủ các khu nhà trọ quan tâm trang bị hệ thống Wifi phục vục nhu cầu truy cập internet cho người thuê trọ, nhân dịp lễ tết cỗ truyền có tổ chức văn nghệ hát karaoke và tổ chức tặng quà. Ý thức tôn trọng pháp luật được đảm bảo, không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật như tàng trữ các chất ma túy, gây nghiện, chất cháy nổ…

Kết quả kiểm tra thẩm định năm 2019, 05 khu nhà trọ tiếp tục giữ vững danh hiệu Khu nhà trọ văn hoá (Khu nhà trọ công nhân của ông Nguyễn Ngọc Duy Hùng - ấp 6, xã Xuân Tâm; Khu nhà trọ Tú Uyên - Khu phố 6, thị trấn Gia Ray; Khu nhà trọ Minh Tâm – Khu phố 6, thị trấn Gia Ray; Khu nhà trọ Ngọc Huyền - Khu phố 8, thị trấn Gia Ray; Khu nhà trọ Tâm Hương của ông Nguyễn Trung Tâm - Khu phố 6, thị trấn Gia Ray).

Nhìn chung, Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả, trong đó chú trọng tuyên truyền phòng, chống ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền nhân rộng gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến... Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình thực hiện tại cơ sở và kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt phong trào. Chương trình xây dựng xã văn hóa nông thôn mới; khu, ấp văn hóa; xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia thực hiện. Bên cạnh đó còn gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với quá trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả cao.

Trong triển khai thực hiện các chương trình đã có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, đoàn thể, nhân dân cùng tham gia thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm hơn đến việc chỉ đạo kiểm tra, phân công cán bộ, xây dựng được phong trào quần chúng tham gia. Thông qua các phong trào, nhận thức của đại đa số các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến quan trọng, nhiều nét đẹp trong đạo đức, trong giá trị văn hóa được hình thành và phát triển; đời sống văn hóa tinh thần từng bước được nâng lên, khơi dậy tình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong năm 2019./.

Hương-PVH

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​