Tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông cho đội ngũ quản lý giáo dục

 

Ngày 26/12/2018, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông (gọi chung là Chương trình GDPT 2018). Chương trình được xây dựng một cách đồng bộ các môn học, hoạt động giáo dục ở tất cả các cấp, lớp học; nội dung giáo dục thiết thực, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục tích cực, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống, đảm bảo mục tiêu giáo dục hài hòa “dạy chữ” và “dạy người”. Đây là chương trình mới mang tính mở, giao quyền chủ động cho nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Năm học 2019-2020 đã được Bộ GDĐT xác định là năm bứt phá để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; đặc biệt là năm bản lề tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cấp trung  học phải tiếp cận sâu Chương trình; quán triệt sâu sắc và đầy đủ về mục đích, yêu cầu, kế hoạch giáo dục; định hướng về phương pháp, đánh giá kết quả giáo dục; các điều kiện để triển khai thực hiện, tạo bước chuyển trong nhận thức và chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả.

taphuan1.jpg

Với yêu cầu đó, ngày 26/12/019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã mời Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 cho trên cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện.

Qua  tập huấn, các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trong toàn huyện đã được nghe triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018,  một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình và vấn đề về đổi mới quản lý trường học hiện nay giúp cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông nhận thức đúng và đầy đủ về chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Ngọc Trác (Phòng GD&ĐT)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​