Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

 

00166.01_09_28_18.Still071.jpg
00166.01_08_23_20.Still069.jpg

Kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22.12.1989 – 22.12.2019 và 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2019. sáng ngày 19/12, Huyeän Xuaân Loäc ñaõ toå chöùc buoåi hoïp maët caùc baäc laõo thaønh caùch maïng, caùc caùc ñoàng chí só quan quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam đang công tác  và ñaõ nghæ höu, phuïc vieân, xuaát nguõ, chuyeån ngaønh cö truù treân ñòa baøn cuûa huyeän. Sau ngaøy giaûi phoùng 30/04/1975, non soâng thu veà moät moái, cuøng vôùi thaønh quaû chung cuûa caû nöôùc, caùn boä vaø nhaân daân Xuaân Loäc ñaõ noå löïc vöôït qua nhieàu khoù khaên ñöa neân kinh teá cuûa huyeän tieáp tuïc giöõ vöõng vaø oån ñònh, ñôøi soáng vaên hoùa, tinh thaàn cuûa nhaân daân tieáp tuïc ñöôïc naâng leân, an ninh quoác phoøng ñöôïc giöõ vöõng, oån ñònh. Qua 28 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, caùn boä, nhaân daân vaø löïc löôïng vuõ trang huyeän ñaõ vinh döï ñöïôc nhaø nöôùc taëng thöôûng huaân chöông lao ñoäng haïng nhaát, nhì, ba. Ñaëc bieät huyeän Xuaân Loäc vaø xaõ Xuaân Thoï ñaõ ñöôïc chuû tòch nöôùc phong taëng danh hieäu anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân. Huyện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đang trong tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                               Ngoïc Hoaøng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​