Xuân Lộc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ năm 2019 của các cơ quan, đơn vị

Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức đánh giá, phân loại mực độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ năm 2019 đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các hội đặc thù trực thuộc huyện.

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của các đơn vị và qua thảo luận phân tích, Hội đồng đánh giá phân loại đã bỏ phiếu công nhận danh hiệu hoàn thành xuất nhiệp vụ đối với 9/13 phòng ban chuyên môn, 3/5 đơn vị sự nghiệp  và 4/6 hội đặc thù. Các cơ quan, đơn vị và hội đặc thù còn lại được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Như vậy: Qua kết qủa tự nhận, Tổ giúp việc đã tham mưu cho Hội đồng đánh giá phân loại trừ điểm và hạ từ bật hoàn thoàn xuất sắc nhiệm vụ xuống hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với 4 phòng ban chuyên môn, và 2 hội đặc thù, các đơn vị sự nghiệp vẫn giữ nguyện 3/5 đơn vị hoàn thành suất sắc theo tự đánh giá.

Kết quả phân loại đánh giá sẽ làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị và hội đặc thù phát huy những mặt tích cực, thấy được những tồn tại hạn chế để nỗ lực phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ vào những năm tiếp theo.

 

                                                                                            Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​