Tình hình đăng ký kinh doanh Tháng 10 năm 2019

 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 10 năm 2019 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trả kết quả cho 101 trường hợp đăng ký kinh doanh, trong đó có 80 trường hợp đăng ký mới, 20 trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 01 trường hợp cấp lại đăng ký hộ kinh doanh. Lũy kế năm 2019: 764 giấy, trong đó cấp mới 570 giấy, cấp đổi 192, cấp lại 01 giấy, cụ thể:

- Hộ kinh doanh: 100 giấy, trong đó cấp mới 79, cấp đổi 20, cấp lại 01. Lũy kế: năm 2019: 756 giấy, trong đó cấp mới 565 giấy, cấp đổi 189, cấp lại 02 giấy.

- Hợp tác xã: 01 giấy, trong đó cấp mới 01, cấp đổi 0. Lũy kế năm 2019: 8 giấy, trong đó cấp mới 5 giấy, cấp đổi 3.

Số vốn đăng ký kinh doanh mới trong tháng 10 năm 2019 là 33,085 tỷ đồng.  

Trong tháng 10 năm 2019, số hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh là 16 hộ. Lũy kế 73 hộ. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Việc tiếp nhận, xử lý cũng như trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình và Hợp tác xã được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết trước và đúng hạn.

Thực hiện Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND huyện về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuân Lộc, theo đó Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã trả kết quả đối với giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh qua dịch vụ bưu chính viễn thông trong tháng 10/2019 là 07 trường hợp. Lũy kế từ đầu năm 2019 là 49 trường hợp.

 

Phan Trung Hiếu (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​