Kết luận thanh tra việc quản lý về thu, chi tài chính tại trường Tiểu học Gia Ray, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về việc thanh tra và thành lập đoàn thanh tra việc quản lý về thu, chi tài chính tại Trường Tiểu học Gia Ray, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Tiểu học Gia Ray. Qua xem xét kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện kết luận thanh tra như sau:

I. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn Ngân sách và nguồn ngoài ngân sách tại trường tiểu học Gia Ray.

Nguồn ngoài ngân sách thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Xuân Lộc đều có văn bản hướng dẫn cụ thể về các khoản thu trong nhà trường. Cụ thể: Công văn số 2438/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3164/UBND-KT ngày 01/9/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về việc thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2017-2018; Công văn số 2166/SGDĐT-KHTC ngày 10/8/2018; Công văn số 2283/SGDĐT-KHTC ngày 22/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3891/UBND-KT ngày 21/8/2018 và Công văn số 3953/UBND-KT ngày 24/8/2018 của UBND huyện Xuân Lộc về việc thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019.

Qua thanh tra xác định Trường thu 08 loại quỹ ngoài ngân sách: Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Quỹ vận động tài trợ, Quỹ vận động tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất, Quỹ vệ sinh trường học, Quỹ vận động ủng hộ văn nghệ, Quỹ Căn tin, Quỹ Sữa học đường (chỉ áp dụng đối với Khối lớp 1, 2, 3), Quỹ Chăm sóc sức khỏe học sinh (Quỹ hoa hồng trích từ tiền bán Bảo hiểm tai nạn học sinh, Quỹ hoa hồng trích từ nguồn thu BHYT)

II. Nhận xét và kết luận

Qua kết quả thanh tra, đối chiếu hồ sơ và làm việc với các đối tượng liên quan, UBND huyện nhận thấy:

1. Nguồn ngân sách: Qua thanh tra, nhìn chung việc quản lý tài chính, tài sản công luôn được Ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ cập nhật theo dõi sổ sách, chứng từ kế toán đầy đủ; các khoản thanh toán, quyết toán lương, phụ cấp, các khoản đóng góp cho người lao động kịp thời, đúng theo nguồn đã được phân bổ; các khoản chi hoạt động đều lập chứng từ, theo dõi đúng quy định.

2. Các nguồn ngoài ngân sách: Về thu, chi các khoản ngoài ngân sách đã được BGH Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động thu các khoản đóng góp cơ bản đạt yêu cầu, lập thủ tục, chứng từ chi từng khoản theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Tuy nhiên, qua thanh tra còn một số tồn tại như sau:

- Trong 03 năm học, Trường vận động các khoản ủng hộ từ phụ huynh học sinh và mạnh thường quân (gồm: Quỹ vận động tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, Quỹ vệ sinh trường học và quỹ ủng hộ đêm văn nghệ của Nhà trường) nhưng chưa có kế hoạch chi tiết và sử dụng đúng với mục tiêu vận động, có biểu hiện lạm thu dẫn đến tiền vận động từ nhiều nguồn sử dụng không hết để tồn từ năm học này sang năm học khác, dẫn đến thắc mắc từ phụ huynh học sinh và nội bộ giáo viên Nhà trường.

- Về Quỹ ủng hộ đêm văn nghệ hàng năm: Nhà trường sử dụng tiền ủng hộ để chi quà tết cho học sinh nghèo, xây dựng tăng cường cơ sở vật chất và các chi phí để tổ chức đêm văn nghệ, tuy nhiên có một số nội dung chi chưa phù hợp, chứng từ chi không đầy đủ theo quy định. Số tiền tồn của trường từng năm từ nguồn này không được theo dõi kết dư trong sổ sách (cụ thể trong 03 năm là 19.225.020 đồng). Đoàn thanh tra không đặt vấn đề thu hồi nhưng Ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ Nhà trường nghiêm túc kiểm điểm rõ vai trò trách nhiệm từng cá nhân liên quan, đồng thời chấn chỉnh ngay, có biện pháp khắc phục, thực hiện việc ghi chép sổ quỹ tiền mặt đầy đủ, chính xác, công khai kế hoạch sử dụng.

- Về tiền hoa hồng trích từ nguồn thu BHYT, BHTN: Trường sử dụng để mua thuốc, vật tư y tế với số lượng rất lớn (cao nhất là 49.902.500 đồng/năm học) nhưng không lập sổ nhập kho theo dõi, kiểm soát việc sử dụng thuốc, vật tư y tế cụ thể; ngoài ra Trường còn sử dụng nguồn tiền này chi bồi dưỡng cho nhân viên y tế của Trường (là người hưởng lương từ ngân sách) khám phân loại sức khỏe cho học sinh với tổng số tiền 11.064.000 đồng là không đúng quy định. Số tiền trên cần phải được thu hồi trả lại quỹ.

III. Tổ chức thực hiện

Từ những nhận xét và kết luận như đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Hiệu trưởng và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Gia Ray tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm về những thiếu sót, tồn tại trong công tác thu, chi tài chính như đã nêu trên; có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Đồng thời, thực hiện các nội dung sau:

- Có kế hoạch cụ thể để vận động và sử dụng đúng mục đích các nguồn quỹ tài trợ cho Nhà trường (Quỹ vận động tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất, Quỹ vệ sinh trường học và Quỹ ủng hộ đêm văn nghệ của Nhà trường) thực hiện công khai số liệu thu, chi, bảo đảm thực hiện sát đúng mục tiêu vận động. Tránh gây lãng phí.

- Lập sổ sách theo dõi số tiền tồn 19.225.020 đồng từ nguồn thu vận động đêm văn nghệ qua 03 năm học, đồng thời có văn bản xin ý kiến Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để có hướng sử dụng số tiền trên đúng mục đích, đạt hiệu quả trong thời gian tới.

- Lập sổ theo dõi, kiểm soát việc mua thuốc và vật tư y tế, việc sử dụng, cấp, phát thuốc từ số tiền được BHXH trích về từ tiền tham gia BHYT; BHTN của học sinh và lưu trữ đầy đủ tại trường. Thu hồi ngay số tiền 11.064.000 đồng trả lại Quỹ hoa hồng trích từ nguồn thu BHYT và xây dựng kế hoạch công khai thực hiện chi theo đúng quy đinh.

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn về thu, chi tài chính tại các trường công lập trên địa bàn huyện, đặc biệt là các khoản thu, chi ngoài ngân sách chặt chẽ và có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

3. Giao Thanh tra huyện công bố kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Ray thực hiện các nội dung yêu cầu, chỉ đạo nêu trên. Báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý, giải quyết đối với các vấn đề phát sinh có liên quan.

Trên đây là kết luận thanh tra việc quản lý về thu, chi tài chính tại Trường Tiểu học Gia Ray. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Ray triển khai thực hiện nghiêm túc.


Lê Thị Thu Oanh - Thanh tra huyện​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​