Xây dựng mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn xã

 

Kinh tế tập thể có đóng góp quan trọng cho GDP của cả xã hội, là một bộ phận của ngành nông nghiệp có đóng góp quan trong cho GDP của xã hội. Ngoài ra kinh tế tập thể còn tạo ra việc làm, góp phần tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, cung cấp hàng hoá và dịch vụ xã hội. Thông qua việc tham gia mô hình kinh tế tập thể, hội viên trong hợp tác xã gắn kết hơn với nhau, mở rộng các sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cải thiện đời sống văn hoá.

kkh123456789.jpg

Xuân Hiệp xây dựng mô hình kinh tế tập trên nền tảng nền kinh tế nông nghiệp có nhiều lợi thế về nguồn đất, nước, nhân công lao động.Qua quá trình xây dựng và phát triển, hiện nau trên địa bàn xã hiện có 02 HTX, 03 Tổ hợp tác và 18 CLBNSC, với tổng số hội viên là 928 hộ, tổng diện tích 663,2 ha, tổng đàn gà: 8.511 con; Đàn heo: 5.687 con; Đàn bò: 602 con; Đàn dê: 828 con. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành kế hoạch tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình KTTT trên địa bàn xã năm 2019. Phối hợp với Hội nông dân xã tiến hành củng cố, kiện toàn được 18 CLBNSC, 03 THT trên địa bàn đồng thời cho giải thể 02 CLB hoạt động kém hiệu quả.

 

- Xây dựng chuỗi liên kết: Phối hợp triển khai thực hiện Dự án cánh đồng lớn chuỗi liên kết trên cây rau, cây tiêu đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.Tổ chức hướng dẫn người dân triển khai thực hiện chuỗi liên kết trên cây rau, cây tiêu. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định, giải ngân kinh phí hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm Dự án cánh đồng lớn từ sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên cây rau (xà lách, cải xanh, cải thìa) của HTX Rau an toàn Lộc Tiến cho 34 hộ dân với số tiền 232,85 triệu đồng (theo Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh). Hỗ trợ HTX triển khai thực hiện quy trình sản xuất rau theo hướng VietGAP. Bên cạnh đó, phối hợp thẩm định và đã giải ngân kinh phí hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm cho 02 hộ dân tham gia chuỗi Dự án Chuỗi liên kết trên cây tiêu (theo Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh) với tổng số tiền là: 13.324.500 đồng.

kkh1234567890.jpg

Xây dựng kinh tế tập thể tạo nguồn thúc đẩy nền nông nghiệp trên địa bàn xã phát triển, UBND xã cần tiếp tục phối hợp, triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng các dự án cánh đồng lớn, chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo lộ trình năm 2020 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó cần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể. Xây dựng vững chắc và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn xã để nông dân biết và học hỏi.

Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​