Triển khai Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã áp dụng cho UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.

Thông tư này hướng dẫn danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của các đơn vị.

Theo đó, chứng từ kế toán là những giấy tờ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, được sử dụng làm căn cứ ghi sổ kế toán. Các xã phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán, cụ thể:

- Với chứng từ bắt buộc (ký hiệu BB): Các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ trong quá trình thực hiện;

- Với chứng từ hướng dẫn (ký hiệu HD): Các xã được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Với mẫu chứng từ in sẵn: Phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát;

- Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá: Phải được quản lý như tiền;

- Với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán: Các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu các nội dung như tên, số hiệu chứng từ; ngày tháng năm lập; chữ ký, họ tên người lập, người duyệt và những người liên quan…

Bên cạnh đó, các xã phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của xã. Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán, các văn bản có liên quan và quy định tại Thông tư này. Thông tư nêu rõ, các xã phải theo dõi nguồn thu, nhiệm vụ chi của xã theo mục lục ngân sách Nhà nước và quy định về tài chính, ngân sách phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

Bên cạnh các quy định nêu trên, Thông tư 70/2019/TT-BTC còn có các nội dung liên quan tới báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính. Các xã lập báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 344/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005.

Các đơn vị truy cập vào địa chỉ: http://stc.dongnai.gov.vn, mục “Văn bản triển khai” để xem chi tiết Thông tư trên.

 

Kim Duyên (Phòng Tài chính - Kế hoạch)​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​