Kết quả thực hiện bảo hiểm y tế 10 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện xuân lộc

 

Tính đến ngày 14/10/2019, trên địa bàn huyện có 205.573/226.648 người tham gia BHYT đạt 90,7% (chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra là 88%), trong đó: Tỷ lệ tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên có 10 xã: Xuân Định 98,52% (8.200/8.323); Xuân Thọ 96,77% (17.217/17.791); Xuân Phú 91,78% (15.355/16.731); Suối Cát 97,71% (11.905/12.184); Xuân Bắc 92,25% (16.652/18.050); Suối Cao 91,45% (8.696/9.509); Xuân Thành 94,81% (9.144/9.645); Xuân Trường 92,79% (17.193/18.529); Xuân Hòa 90,65% (10.640/11.737); Bảo Hòa 92,76% (10.483/11.301). Tỷ lệ tham gia BHYT đạt từ 85% đến ≤ 90% có 05 xã, thị trấn: Lang Minh 87,76% (6.890/7.851); Xuân Hiệp 86,73% (13.872/15.995); Xuân Hưng 85,32% (21.702/25.437); Xuân Tâm 85,02% (22.727/26.730); thị trấn Gia Ray 88,49%% (14.897/16.835).

         Có được kết quả trên chính là do UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền các chính sách về BHYT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã, phát hành tờ rơi, treo băng rôn, pano, đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, tập huấn… giúp người dân hiểu rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của việc tham gia bảo hiểm y tế.

         Thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; tập trung tuyên truyền, vận động đến tận người dân, đặc biệt gia đình đảng viên, hội viên, đoàn viên thuộc các hội, đoàn thể tích cực tham gia BHYT.

         Thực hiện công tác hướng về cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia BHYT.

         Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT như sau:

1.   Đổi mới hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức như: đối thoại trực tiếp, tăng thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh, xây dựng các mẫu chuyện, tình huống về lợi ích của việc tham gia BHYT để người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin; tổ chức các hội thi về tìm hiểu chính sách, pháp luật liên quan đến BHYT; tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua pano, áp phích tại các điểm thu BHYT, các khu vực công cộng…

2.   Tổ chức tập huấn kiến thức về chính sách BHYT và kỹ năng tuyên truyền, vận động cho các đại lý thu BHYT.

3.   Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở y tế trên địa bàn huyện, giảm thời gian chờ đợi tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhất là khâu làm thủ tục và lấy thuốc..., đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, đảm bảo quyền lợi và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

4.   Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý nhà nước.

5.   Tăng cường công tác vận động các đối tượng chưa tham gia BHYT và các đối tượng sắp hết hạn phải tái ký và thường xuyên cập nhật các đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên…

6.   Nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể xã, khu, ấp rà soát, nắm chắc và vận động đoàn viên, hội viên và gia đình tích cực tham gia BHYT đảm bảo 100% có thẻ BHYT.

7.   Đối với nhóm được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng như nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em..., tiếp tục phối hợp với UBND các xã tiếp tục rà soát lại đảm bảo 100% nhóm đối tượng này được cấp thẻ BHYT.

8.   Tập trung vận động hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ 30%.

9.   Đối với nhóm đối tượng hộ gia đình: Cử cán bộ BHXH trực tiếp phụ trách thống kê, rà soát, những người chưa tham gia, xác định rõ hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân chưa tham gia BHYT để có giải pháp tuyên truyền vận động cho phù hợp. Kiều Hợi- Văn phòng HĐND và UBND huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​