Tín dụng chính sách ‘đòn bẩy’ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới huyện Xuân Lộc

 

chhh.png

Huyện Xuân Lộc có truyền thống anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” và “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”. Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng phát triển giàu đẹp. Năm 2014, huyện Xuân Lộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Đó là niềm vinh dự lớn lao và là thành quả của sự cố gắng, đồng cam, cộng khổ, vượt lên chính mình của cán bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc, trong đó có sự góp phần không nhỏ từ hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội.

Bước qua giai đoạn 2015-2020, trong quá trình xây dựng và phát triển, huyện Xuân Lộc luôn xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là thế mạnh để nâng cao đời sống nhân dân và được tỉnh Đồng Nai chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện nông thôn “4 có” (có đời sống được cải thiện, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại; có đời sống văn hóa tốt, có môi trường sinh thái ổn định). Để thực hiện được điều này, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề. Bởi căn cứ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020; toàn huyện có 1.952 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,86%. Trong đó, hộ nghèo A (là hộ có lao động, có khả năng thoát nghèo): 1.420 hộ, tỷ lệ 2,81% hộ dân; hộ nghèo B (là hộ không có lao động, thuộc diện bảo trợ xã hội - không có khả năng thoát nghèo): 532 hộ, tỷ lệ 1,05%1.183 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,34%. Thiếu vốn sản xuất 571 hộ, tỷ lệ 40,21%; thiếu đất canh tác 728 hộ, tỷ lệ 51,26%; thiếu phương tiện sản xuất 70 hộ, tỷ lệ 4,92%; thiếu lao động 255 hộ, tỷ lệ 17,95%; thiếu việc làm 202 hộ, tỷ lệ 14,22%; không biết cách làm ăn 75 hộ, tỷ lệ 5,28%; đông người ăn theo 522 hộ; tỷ lệ 36,76%; ốm đau nặng 499 hộ, tỷ lệ 35,14%; mắc tệ nạn xã hội 18 hộ; tỷ lệ 1,26%; chây lười lao động 7 hộ, tỷ lệ 0,49%. Nguồn ngân sách giao dự toán hàng năm để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Nguồn thu ngân sách huyện và đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Việc huy động nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn là nhiệm vụ khó khăn rất lớn đối huyện Xuân Lộc lúc bấy giờ.

Như “nắng hạn gặp mưa rào”, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội như “đòn bẩy” giúp huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng “nông thôn mới nâng cao” trong giai đoạn 2015-2020.

Nắm bắt thời cơ, Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NHCSXH đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với NHCSXH, đặc biệt ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. Các tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện, xã đều có văn bản tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. NHCSXH và tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong quản lý vốn tín dụng chính sách; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác; thay đổi phương pháp tập huấn đối với cán bộ làm ủy thác, phân tích đánh giá những hạn chế trong công tác ủy thác để tập trung vào hướng dẫn những khâu còn yếu.

chhh1.png
chhh12.png
chhh123.png

Các hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Lộc

Nhờ triển khai hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, ngân sách huyện bổ sung 3.500 triệu đồng cho Ngân hàng CSXH huyện để thực hiện ủy thác cho vay giải quyết việc làm và cho vay hộ nghèo theo chương trình và cùng với nguồn vốn Trung ương, của Tỉnh bổ sung hàng năm cho 5.193 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay mới với doanh số 126.310 triệu đồng (bình quân mỗi hộ vay 24,32 triệu đồng), đạt 103,6% số lượt hộ vay và 105,25 số tiền cho vay so với kế hoạch. Dư nợ đến ngày 30/12/2018: 5.511  hộ nghèo, số tiền 117.562 triệu đồng.

Cho vay giải quyết việc làm 876 hộ, số tiền 7.008 triệu đồng; cho vay chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã cho 302 lượt học sinh, sinh viên vay, số tiền 17.990,8 triệu đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 987 hộ, số tiền 9.870 triệu đồng. Hoạt động cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay phát triển sản xuất kinh doanh được Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với các đoàn thể Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện, xã, thị trấn; Tổ tiết kiệm và vay vốn ở địa bàn khu ấp đảm bảo cho vay đúng đối tượng, giải ngân vốn kịp thời, phù hợp với nhu cầu của hộ vay và giám sát người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn đạt kết quả tốt nên tỷ lệ nợ quá hạn giảm đáng kể (chiếm 0,29% trên tổng dư nợ).

Người nghèo, cận nghèo thụ hưởng đầy đủ các chính sách, dự án, hoạt động giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các hộ mới vượt nghèo tiếp tục được thụ hưởng thêm 03 năm chính sách “Tín dụng” và thêm 02 năm chính sách “bảo hiểm y tế; giáo dục; dạy nghề; khuyến nông - khuyến công” qua đó tạo điều kiện giúp các hộ sau vượt nghèo tiếp tục được hỗ trợ tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống hướng tới thoát nghèo bền vững.

Có thể khẳng định, trong 4 năm qua, tín dụng chính sách là “đòn bẩy” quan trọng trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới huyện Xuân Lộc. Đầu năm 2014, Xuân Lộc là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trong tỉnh Đồng Nai. Nhờ thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp để phát triển kinh tế hộ gia đình, hàng năm đã có 1.728 hộ nghèo và 1.327 cận nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo. Qua 04 năm, toàn huyện giảm 1.549 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,86% xuống còn 0,8%; giảm 1.183 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo từ 2,34% xuống còn 0% (Năm 2017, Xuân Lộc là huyện đầu tiên của tỉnh không còn hộ nghèo A).

Nhờ được thụ hưởng nhiều chính sách từ nguồn vốn vay NHCS đã tạo “đòn bẩy” giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện để sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Một số điển hình như sau:

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thông qua việc hỗ trợ dê, bò gống sinh sản, vốn vay tại xã Lang Minh, Huyện Xuân Lộc.

chhh1234.png

Mô hình nuôi bò sinh sản tại xã Lang Minh

Đến với gia đình anh Đỗ Văn Gấm, ngụ ở Ấp Tân Bình I. Là hộ nghèo không có đất sản xuất, vợ lại bị bệnh thận mãn tính không thể làm việc nặng. Cuộc sống mưu sinh chủ yếu dựa vào công việc làm thuê, làm mướn của anh Gấm nên rất khó khăn. Năm 2014, Được UBND xã Lang Minh hỗ trợ vốn mua 2 con dê giống và 1 con bò giống sinh sản. Nhờ chịu khó chăm sóc nên từ 2 con dê ban đầu, 6 tháng sau đã sinh sản gấp đôi. Đặc biệt đến nay gia đình anh đã có đàn bò 3 con. Với giá bán bò giống hiện nay trên thị trường, ước tính gia đình anh cũng đã có gần 50 triệu đồng tiền vốn.

Còn gia đình ông Pún A Sáng ngụ ở Ấp Tây Minh là hộ dân tộc Hoa thuộc diện hộ nghèo, đông con, năm 2015 được UBND xã hỗ trợ vốn mua 2 con dê  giống. Sau gần 2 năm cần cù chăm bẵm, ông đã phát triển đàn dê lên 5 conBên cạnh đó ông còn được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương và tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển sản xuất nên đến nay cuộc sống của gia đình đã dần ổn định.

Hoặc gương của ông Tống Viết Tuất, ngụ ở Ấp 2, xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc.

chhh123456.pngchhh12345.png 

ông Tống Viết Tuất, ngụ ở Ấp 2, xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc


Những năm trước đây, cuộc sống của gia đình ông Tuất rất khó khăn vì con đông lại đang tuổi ăn tuổi học trong khi đó kinh tế chủ yếu của cả gia đình chỉ dựa vào hơn một 1 ha đất canh tác cây xoài và cây điều nhưng do đất đai cằn cổi năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2014 được UBND xã Xuân Hưng hỗ trợ cho vay 20 triệu đồng để sản xuất. Ông Tuất đã đầu tư mua một con bò sinh sản về nuôi. Nhờ chịu khó chăm sóc nên sau 2 năm ông đã đàn bò lên 4 con. Cùng với số vốn tích góp được và vốn hỗ trợ từ NHCSXH huyện, ông Tuất đã mạnh dạn chuyển đổi từ cây điều và cây xoài sang canh tác thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng. Để tăng năng suất, chất lượng, ông mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất cây thanh long của gia đình ông không ngừng tăng. Từ đó cuộc sống gia đình dần ổn định nhà cửa đã xây lại khang trang, tiện nghi hơn. Các con ông được học hành đến nơi đến chốn 3 trong 4 người con của ông đều đã ra trường trường và có việc làm ổn định.

          Với nghị lực vượt khó vươn lên của mình. Đặc biệt là áp dụng hiệu quả mô hình phát triển chăn nuôi kết hợp trồng trọt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của ông Tuất rất đáng để nhân rộng qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo xây dựng nâng chất nông thôn mới.

Nhờ những “đồng vốn biết nở hoa” mà hôm nay diện mạo nông thôn của Xuân Lộc có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện luôn đi đúng hướng, đạt kết quả khả quan, nhất là công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất có nhiều tiến bộ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung thực hiện; năng suất, chất lượng cây trồng tăng lên; giá trị thu nhập trên 01 đơn vị diện tích tăng cao. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,1 triệu đồng (năm 2010) lên 54,86 triệu đồng (năm 2018). Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều còn 2,1%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân là “...phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn, đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa xuống sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”. Đảng phải vừa lo tính công việc lớn như xây dựng một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến đời sống hằng ngày của nhân dân. Tức là, Đảng ta phải luôn luôn nhớ rằng: “Điều quan trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay là nhằm cải thiện đời sống của nhân dân...”. Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ra đời là một trong những minh chứng cho những lời bác dạy. Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


KIỀU HỢI- VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN XUÂN LỘC

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​