Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Sáng ngày 20/8 Hội đồng GDQP-AN huyện Xuân Lộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và giáo viên 15 xã, thị trấn.

Sequence 02.00_04_46_07.Still081.jpg

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu 8 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách phát luật của nhà nước Việt Nam về phát triển xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng- An ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;  Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù định đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền trong tình hình mới. Lớp học nhằm giúp các học viên hiểu và nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở thực hiện tốt những nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 

Lê Tùng

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​