Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

 

Ngày 22/7/2019 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8380/ UBND –THNC về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. Theo đó, cần lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật phù hợp.

Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh – trật tự và các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; tiếp tục phát huy các ô hình hay, cách làm hiệu quả trog công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang thông ti điện tử và cá mạng chính thông để tuyên truyền, pổ biến, giáo dục pháp luật.

Xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên; trong đó, tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019; các cơ qaun, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chọn lựa hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng.

 

Phan Thị Hoàng ​Công - Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​