UBND huyện triển khai thực hiện “bốn tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính

 

Ngày 04/7/2019 UBND huyện đã ban hành văn bản số 4443/UBND-NC về việc triển khai thực hiện “bốn tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện bố trí  lãnh đạo của đơn vị được phân công giải quyết các thủ tục hành chính đến phê duyệt kết quả ngay tại bộ phận Một cửa huyện để thực hiện “bốn tại chỗ” trong giải quyết các thủ tục hành chính từ ngày 05/7/2019.

 

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​