Xuân Lộc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm

 

Ngày 27/5/2019 UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2019. Với mục đích khuyến khích, phát huy tính sáng tạo, năng lực sản xuất kinh doanh của người dân, trong năm 2019, tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm sầu riêng Xuân Định, nấm linh chi Phương Linh, trứng gà và muối ới trứng Thanh Đức đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh; từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo. Kế hoạch cũng đề ra 4 mục tiêu cần tập trung thực hiện trong năm 2019 như sau:

fdre.jpg

Mục tiêu thứ nhất, 100% cán bộ, công chức của huyện và các xã, thị trấn biết về chương trình mổi xã một sản phẩm. 100% các xã, thị trấn có kế hoạch thực hiện Chương trình và tổ chức tuyên truyền đến từng khu ấp, tổ nhân dân và các tổ chức kinh tế.

Mục tiêu thứ hai, củng cố, thành lập bộ máy quản lý điều hành và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách Chương trình OCOP từ huyện đến xã.

Mục tiêu thứ ba,  Phấn đấu tiêu chuẩn hóa 04 sản phẩm hiện có gồm: sầu riêng Xuân Định, nấm linh chi Phương Linh, trứng gà và muối ới trứng Thanh Đức. Phấn đấu năm 2019 có ít nhất 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, đạt 3 sao trở lên. Đối với các xã, thị trấn còn lại lựa chọn ít nhất 01 sản phẩm để đăng ký thực hiện điểm từ năm 2019.

Mục tiêu thứ tư, Tập huấn nâng cao năng lực 100% cán bộ cấp huyện, 50% cán bộ cấp xã tham gia trực tiếp triển khai Chương trình OCOP về nghiệp vụ quản lý, điều hành Chương trình; tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh 20% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ hợp tác và chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình.


 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​