Công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội

 

Ngày 17/5/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 5541/UBND-NC về việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội. Theo đó, thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nôi dung “Công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội” lồng ghép vào Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về PCTN hàng năm để chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương.

cong-khai-minh-bach-trach-nhiem-nguoi-dung-dau.pdf

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​