Xuân Lộc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC cấp xã

 

Ngày 24/5/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã. Theo đó, đã công nhận 15 cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm (gọi chung là cán bộ đầu mối) của UBND cấp xã trên địa bàn huyện.

Cán bộ đầu mối có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; đồng thời, phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND huyện.cán bộ đầu mối được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.


Phan Thị Hoàng Công – Phò​ng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​