Niêm yết công khai Bộ TTHC và Bộ hồ sơ mẫu tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

 

Ngày 24/5/2019 Văn phòng HĐND&UBND huyện đã ban hành văn bản số 164/VP về việc niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính và Bộ hồ sơ mẫu tại huyện, xã, thị trấn. Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Văn phòng đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Xuân Lộc căn cứ từng thủ tục hành chính thuộc nhành, lĩnh vực phụ trách chọn hồ sơ đã được giải quyết xong (hồ sơ lưu, chuẩn) làm Bộ hồ sơ mẫu, photo đóng thành cuốn gửi về Bộ phận “Một cửa” UBND huyện niêm yết, công khai nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu, tham khảo, kê khai khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

 

UBND các xã, thị trấn căn cứ từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình để chọn các hồ sơ đã được giải quyết xong làm Bộ hồ sơ mẫu, photo đóng thành cuốn niêm yết, công khai tại bộ phận “Một cửa”.Phan Thị Hoàng Công –​ Phòng Tư pháp                                                               

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​