Quyết định chia cụm thi đua trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 

Ngày 22/5/2019 UBND Huyện Xuân Lộc đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc chia Khối thi đua trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

 Theo đó chia các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thành 02 Khối thi đua. Khối thi đua số 01:  gồm các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện( gồm 12 đơn vị); Khối thia đua số 2: gồm các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các Hội đặc thù trực thuộc huyện (gồm 28 đơn vị).

Quyết định trên thay thế Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND huyện về việc chia Cụm thi đua trên địa bàn huyện Xuân Lộc và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Phan Thị Hoàng Côn​g - Phòng Tư pháp huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​