Tài liệu hỏi – đáp

 

Tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng "Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững" giai đoạn 2018 – 2025 (dành cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân)

 

Câu hỏi 1: Quan điểm về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được BCH Đảng bộ huyện đề ra như thế nào?

Trả lời:

- Xây dựng NTM kiểu mẫu huyện Xuân Lộc nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên cơ sở duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu ở cấp xã, tiến tới xây dựng nông thôn mới cấp huyện, đồng thời xác định “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” là nội dung và động lực để Xuân Lộc tập trung phấn đấu trở thành kiểu mẫu. Là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện; vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư được phát huy mạnh mẽ; các tác nhân được tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu huyện Xuân Lộc. Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phải được chính cộng đồng dân cư thảo luận, quyết định và tổ chức thực hiện, nhằm khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, đột phá phục vụ xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo đạt và vượt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai, Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng "Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững" giai đoạn 2018 - 2025, trên cơ sở kế thừa, lồng ghép các chương trình, mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn.

- Phải có quyết tâm chính trị cao, kiên trì, quyết liệt, đồng bộ; có lộ trình thực hiện phù hợp, không thành tích, nóng vội, không huy động quá sức dân; nội dung triển khai phải đồng bộ trên các lĩnh vực kết hợp với nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành theo từng năm, từng giai đoạn, đảm bảo hài hòa giữa chỉ đạo điểm với triển khai trên diện rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Câu 2: Nghị quyết  đã đề ra mục tiêu tổng quát là gì?

Trả lời:

Mục tiêu tổng quát là xây dựng huyện nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch tổng phát triển thể kinh tế xã hội của huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”, có môi trường xanh - sạch - đẹp và văn minh; có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, giữ bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

- Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 8/14 xã đạt NTM nâng cao, có 03 xã đạt NTM kiểu mẫu, huyện Xuân Lộc xây dựng được nền tảng, cơ sở để Trung ương đánh giá, xây dựng bộ tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu quốc gia.

- Đến năm 2025 có 14/14 xã đạt NTM nâng cao, có 8/14 xã đạt NTM kiểu mẫu, huyện được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”.

Câu 3:  Mục tiêu cụ thể xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 được đề ra như thế nào?

Trả lời: Giai đoạn 2018-2020, BCH Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả như sau:

- Năm 2018: Đã tập trung xây dựng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới; kết quả đã giữ vững 05 xã (Xuân Định, Xuân Thọ, Xuân Phú, Suối Cát, Xuân Hiệp) và xây dựng 01 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao (Bảo Hòa).

- Năm 2019: Xây dựng mới 02 xã hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao; giữ vững 05 năm đạt chuẩn NTM đối với các xã Xuân Bắc, Xuân Tâm, Xuân Hưng và Xuân Hòa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng xã Xuân Định đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”.

- Năm 2020:

+ Xây dựng 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”, đạt theo mục tiêu của Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng 01 đến 02 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66,5 triệu đồng/người; giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 170 triệu đồng/ha;

+ Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 mô hình sản xuất hàng hóa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị;

+ Có ít nhất 08 sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện được cấp chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP), trong đó ít nhất 05 sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (hạng 4 sao hoặc 5 sao theo Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP).

+ 100% các xã giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Môi trường nông thôn được đảm bảo, duy trì phát triển các hoạt động làm xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường.

Câu 4:  Mục tiêu cụ thể xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là gì?

Trả lời: Trong giai đoạn 2021-2025, BCH Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như sau:

- Từ năm 2021 đến 2023, mỗi năm có 01 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và 01 xã hoàn thành NTM nâng cao.

- Năm 2024: Có 01 xã hoàn thành NTM mới kiểu mẫu; có 02 xã hoàn thành NTM nâng cao, nâng tổng số xã hoàn thành NTM nâng cao lên 14/14 xã, đạt 100%.

- Năm 2025:

+ Có 01 đến 02 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã hoàn thành lên 8 - 9 xã, đạt trên 50%.

+ Huyện Xuân Lộc được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”.

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/người; giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt 220 triệu đồng/ha;

+ Tại các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững, mỗi xã có ít nhất 02 mô hình sản xuất hàng hóa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị;

+ Có ít nhất 10 sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện được cấp chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP), trong đó ít nhất 07 sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (hạng 4 sao hoặc 5 sao theo Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP).

+ Phấn đấu có thêm 02 đến 03 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao.

+ 100% các xã giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Môi trường nông thôn được đảm bảo, duy trì phát triển các hoạt động làm xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường.

+ Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, chính trị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

Câu hỏi 5: Để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào?

Trả lời:

Nhằm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như sau:

-                   Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới

-                   Hai là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-                   Ba là phát triển kinh tế nâng cao thu nhập

-                   Bốn là đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tổ chức sản xuất

-                   Năm là tăng cường công tác giảm nghèo và an sinh xã hội

-                   Sáu là đẩy mạnh về y tế, giáo dục, văn hóa

-                   Bảy là tăng cường các giải pháp về môi trường

-                   Tám là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Đề án

-                   Chín là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

-                   Mười là tăng cường bảo đảm quốc phòng và an ninh trật tự

-     Mười một là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trong triển khai thực hiện Đề án

Câu hỏi 6:  Nhiệm vụ tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới được đề ra như thế nào?

Trả lời: Để góp phần thực hiện hoàn thành Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra những nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền như sau:

- Đẩy mạnh và tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, Kế hoạch số 97-KH/TU của Tỉnh ủy về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng "Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững" giai đoạn 2018 - 2025, Quyết định của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và Nghị quyết này.

- Đa dạng hóa các hình thức và phong phú về nội dung tuyên truyền về nông thôn mới làm cho người dân dễ hiểu, dễ làm, ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu của huyện và chủ trương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh, huyện.

Câu hỏi 7:  Nhiệm vụ về quy hoạch và hoàn thiện kết cấu hạ tầng được đề ra như thế nào?

Trả lời: Nhằm góp phần thực hiện hoàn thành Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra những nhiệm vụ về quy hoạch và hoàn thiện kết cấu hạ tầng như sau:

- Nâng cao trách nhiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo tận dụng được các tiềm năng về vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy hoạch.

- Tiếp tục đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường xã quản lý với yêu cầu là xây dựng đạt chuẩn quy định. Tổ chức rà soát, khảo sát, triển khai xây dựng các tuyến đường mẫu, vườn mẫu, khu dân cư mẫu gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn.

- Quan tâm chỉ đạo đầu tư hệ thống kênh mương phục vụ tưới của công trình hồ Gia Măng cho 3 xã Xuân Hiệp, Xuân Tâm và Lang Minh; thực hiện tốt các nhiệm vụ của huyện trong đầu tư hệ thống trạm bơm điện La Ngà để tưới cho các xã Xuân Bắc, Xuân Thọ, Suối Cao và 1 phần xã Xuân Thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng hồ Gia Ui 2 để phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp cho 02 xã Xuân Hưng, Xuân Hòa. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

- Đầu tư đường dây điện trung thế, hạ thế và các trạm biến áp vào các cánh đồng, các vùng sản xuất tập trung của các xã, đảm bảo trên 90% các vùng sản xuất tập trung có điện. Kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác của các doanh nghiệp với nhân dân trong việc đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời để sản xuất và sinh hoạt.

- Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở. Giai đoạn 2019 - 2020, tập trung ưu tiên đầu tư nâng cấp các nhà văn hóa ấp đối với xã xây dựng NTM kiểu mẫu (Xuân Định), 05 xã đã công nhận NTM nâng cao và 02 xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM nâng cao.

- Tiếp tục huy động, khai thác các nguồn lực của các chủ thể sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn để phát triển đầu tư nâng cấp chợ. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ tiểu thương về các hoạt động kinh doanh trong chợ nhằm thực hiện tốt các tiêu chuẩn chợ văn hóa, văn minh. Ngoài các chợ đã được quy hoạch xây dựng, khuyến khích phát triển các cửa hàng kinh doanh tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp hoặc siêu thị mini tại các địa điểm phù hợp nhằm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Câu hỏi 8: Nhiệm vụ về phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về phát triển kinh tế nâng cao thu nhập với các nội dung chính sau đây:

- Về sản xuất nông nghiệp

+ Tăng cường quản lý và thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

+ Xây dựng các mô hình liên kết tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn

+ Tăng cường đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm

+ Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao

+ Xây dựng mô hình kiểu mẫu về sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững tại các xã.

- Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

+ Tập trung phát triển, kêu gọi đầu tư vào các ngành công nghiệp bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất và chế biến gỗ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, qua đó góp phần giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm và giải quyết hiệu quả đầu ra cho nông sản.

+ Tăng cường hỗ trợ đầu tư hạ tầng và kêu gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp Xuân Hưng; thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ để mở rộng thị trường; quan tâm phục dựng và phát triển các ngành nghề mây tre lá, gỗ mỹ nghệ…

- Về thương mại - dịch vụ - du lịch

+ Khai thác thương mại, dịch vụ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gắn với chương trình "Mỗi xã một sản phẩm". Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển du lịch Xuân Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhất là các điểm du lịch tiềm năng. Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch phù hợp với thế mạnh của huyện; phát triển các tuyến du lịch tâm linh, lịch sử văn hóa, sinh thái gắn với du lịch nông thôn mới.

- Về an toàn vệ sinh thực phẩm

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng, ATTP theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATTP đối với nông sản, thủy sản trên địa bàn huyện, trước hết là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chuỗi cung ứng rau, củ, quả an toàn.

+ Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện, ưu tiên việc ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến trong các khâu sản xuất nông nghiệp. Tuyên truyền nâng cao ý thức của người nông dân, nhằm thay đổi tập quán canh tác, thay phân vô cơ bằng phân bón hữu cơ vi sinh...

Câu hỏi 9: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tổ chức sản xuất, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tổ chức sản xuất tập trung vào các nội dung như sau:

- Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng đối với các hình thức tổ chức sản xuất, tập trung vào các loại hình kinh tế tập thể, chuỗi liên kết; xây dựng và củng cố các mô hình HTX, THT, CLBNSC, trang trại trồng trọt và chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về thành lập THT, HTX; đào tạo nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, tiếp cận thị trường cho cán bộ quản lý, chủ trang trại; đào tạo, tập huấn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất; hỗ trợ, ưu đãi về hạ tầng, đất đai, vốn, vật tư sản xuất; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến thương mại…

- Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị giữa các cơ sở sản xuất nông nghiệp (Hộ gia đình, trang trại, HTX, THT, CLBNSC) với các doanh nghiệp từ đầu vào, tổ chức sản xuất, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã tăng cường các hoạt động “liên doanh”, “liên kết” giữa HTX với các tổ chức kinh tế khác.

Câu hỏi 10: Nhiệm vụ về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội như sau:

Đa dạng hóa nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, kể cả việc huy động trong cộng đồng để thực tốt các chính sách về nước sạch, nhà ở, giáo dục, y tế, môi trường. Tổ chức thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình giảm nghèo với chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn sản xuất và các dịch vụ xã hội; phân bổ nguồn vốn hợp lý, ưu tiên địa bàn khó khăn, đông hộ nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số. Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo A theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 trên 0,5%.

Câu hỏi 11: Nhiệm vụ về y tế, giáo dục, văn hóa, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về y tế, giáo dục, văn hóa như sau:

 - Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và thực hiện tốt vệ sinh trường học, y tế học đường; tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh.

   - Giữ vững chuẩn bệnh viện hạng 3 tại Trung tâm Y tế và tiêu chí quốc gia tại 15 xã, thị trấn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện; thực hiện tốt Đề án Sữa học đường để giảm nhanh tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi thể thấp còi.

- Thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa gắn với phong trào thi đua thực hiện xây dựng “Gia đình kiểu mẫu”, “Tổ nhân dân kiểu mẫu”. Xây dựng hình ảnh con người Xuân Lộc với đặc trưng “Có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, sáng tạo, có ý thức khát vọng vươn lên”. Thực hiện khảo sát, từng bước xây dựng hoàn chỉnh 06 làng văn hóa dân tộc tại các xã (trong đó từ nay đến năm 2020 xây dựng 01 làng, sau đó nhân rộng).

Câu hỏi 12: Nhiệm vụ về môi trường, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về môi trường như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, vai trò của cộng đồng trong việc chung tay xây dựng môi trường sống “xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

- Tăng cường công tác vận động các hộ dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt; hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường gắn với quản lý đất đai và khoáng sản. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Câu hỏi 13: Nhiệm vụ về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Đề án, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Đề án như sau:

- Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả, hợp lý mọi nguồn lực, chú trọng phát huy nội lực trong nhân dân để thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn.

Câu hỏi 14: Nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh như sau:

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cấp huyện đến cơ sở cả về trình độ chuyên môn và chính trị, bố trí và cơ cấu lãnh đạo hợp lý đảm bảo trình độ chuyên môn và chính trị. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

- Tập trung củng cố, kiện toàn, phát huy cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Xây dựng nông thôn mới huyện và các xã trong triển khai thực hiện Đề án.

Câu hỏi 15: Nhiệm vụ về bảo đảm quốc phòng và an ninh trật tự, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về bảo đảm quốc phòng và an ninh trật tự như sau:

- Quan tâm thực hiện công tác giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch phục vụ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện.

- Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; củng cố nâng cao chất lượng công an xã, lực lượng dân phòng, tổ nhân dân và nhân rộng các mô hình tiêu biểu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Câu hỏi 16: Nhiệm vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trong triển khai thực hiện Đề án, được đề ra như thế nào?

Trả lời: BCH Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trong triển khai thực hiện Đề án như sau:

- Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng "Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững" giai đoạn 2018 - 2025. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát công tác dân vận; phát huy hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tập trung huy động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

- Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp của huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia thực hiện Đề án.

LÝ - BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​