Chi bộ cơ quan UBND xã Xuân Hiệp thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 

Chi bộ cơ quan UBND xã Xuân Hiệp có 19 đảng viên gồm những cán bộ chủ chốt, công chức thuộc của UBND xã. Theo quy định của chi bộ, hàng tháng vào ngày mùng 4 toàn thể đảng viên chi bộ cơ quan UBND xã Xuân Hiệp sẽ tập trung sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Chi bộ cơ quan là chi bộ đặc thù, không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng, cấp ủy chi bộ là những cán bộ công chức thực hiện công tác kiêm nhiệm không có kinh phí hỗ trợ mà thực hiện trên cơ sở tinh thần trách nhiệm được toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ nhất trí bầu ra. Việc duy trì sinh hoạt định kỳ được toàn thể đảng viên chấp hành nghiêm túc.

 

 sdadasd.jpgsdadasddsds.jpg

Ảnh: Bí thư chi bộ cơ quan triển khai nội dung tại buổi sinh hoạt


Trong sinh hoạt chi bộ hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, là trách nhiệm của mỗi đảng viên.  Bởi vì thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, của mỗi đảng viên, đặc biệt là gắn với các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII).

Để đảm bảo nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng cho việc báo cáo Nghị quyết, thảo luận tại kỳ họp đồng chí Bí thư chi bộ cơ quan yêu cầu đảng viên chi bộ báo cáo kết quả hoạt động trên lĩnh vực phụ trách về cấp ủy để tổng hợp báo cáo đồng thời cấp ủy gửi nội dung thảo luận tại buổi sinh hoạt qua hệ thống Hộp thư điện tử IOffice trước cho đảng viên nắm và chuẩn bị cho thảo luận, đóng góp tại buổi sinh hoạt. Đồng thời gắn với việc thực Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đề nghị đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Theo quy định mới việc sinh hoạt chi bộ cần đổi mới phương pháp sinh hoạt, thời lượng sinh hoạt tối thiểu là 90 phút, nếu sinh hoạt chuyên đề từ 120 phút trở lên. Tránh sự nhàm chán, thụ động của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ cấp ủy đảng gợi ý những nội dung thảo luận để đảng viên tham gia phát biểu đóng góp ý kiến trên tinh thần cởi mở, xây dựng. Yêu cầu trong buổi sinh hoạt phải có tối thiểu 4 ý kiến phát biểu của đảng viên.


Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​